Αρχείο ανακοινώσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                           Αθήνα, 21-10-2015     

Αριθ. πρωτ 3307

 H Γενική Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του ν.4009/2011 (Α΄ 195) , άρθρο 10, §6

Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) την εκλογή του διευθυντή του Τμήματος,

β) ........ 

2. του ν.4076/2012 (Α΄ 159), άρθρο 4, §4

Όπου στο ν.4009/2011 (Α΄195) γίνεται αναφορά σε (προπτυχιακά) “Προγράμματα σπουδών” νοούνται εφεξής τα τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι”

 3. του ν.4076/2012 (Α΄159), άρθρο 4, §1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.4009/2011 (Α΄195) τροποποιούνται ως εξής:

1. ..........................

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία”.

4. του ν.4076/2012 (Α΄159), άρθρο 12, §2

Η θητεία των μονομελών οργάνων, εκτός  αυτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλογής τους. Οι αρμοδιότητες αυτών διαμορφώνονται όπως ορίζει ο ν.4009/2011 (Α΄195), τροποποιούμενο με τον παρόντα νόμο. Στη συνέχεια, τα μονομελή όργανα αναδεικνύονται δυνάμει των διατάξεων του ν.4009/2011 (Α΄195), ως αυτός ισχύει”.

5. του ν.3443/2006

Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις” (Α΄ 41), άρθρο 9Θέματα ιδρυμάτων    ανώτατης εκπαίδευσης” , §3

Οι εκλογές για την ανάδειξη πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών των Πανεπιστημίων και προέδρων, αντιπροέδρων και διευθυντών σχολών των Τ.Ε.Ι. Διενεργούνται αποκλειστικά κατά την περίοδο από 15 έως 31 Μαΐου, των δε προέδρων τμημάτων των Πανεπιστημίων και των προϊσταμένων τμημάτων των ΤΕΙ, κατά την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία του”.

6. του ν.4009/2011, άρθρο 10, §4

Ο διευθυντής του τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή, που ορίζεται με απόφασή του”

7.    Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν αποσαφηνίζεται η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος

8.    Τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4009/2011, άρθρο 80, §22α και άρθρο 81, με τις οποίες παραμένει σε ισχύ το Π.Δ.160/2008 (Α΄220) άρθρα 63-65 που περιγράφουν τη διαδικασία για την εκλογή Προέδρου Τμήματος, οι οποίες εφαρμόζονται κατ' αναλογία,

9.   Την αριθ. Πράξης 372 Πρύτανη (ΦΕΚ392/13-08-2013), σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του αναπληρωτή καθηγητή κ. Γεώργιου Τσιμουρή του Άγγελου ως Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, με θητεία έως 31/8/2015 και

10. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του Ν 4327/2015 (ΦΕΚ                                                                                   50Α΄ ) «Η Θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ η οποία ολοκληρώνεται εντός του έτους 2015, παρατείνεται ως 31-10-2015».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ127Α΄/08-10-2015) « Τα μονομελή όργανα διοικήσεις των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας και η θητεία των οποίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31-10-2015, αναδεικνύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διάταξης» και

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2012/30.9.10 απόφαση.

Στη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2015, αποφάσισε:

lΤην προκήρυξη εκλογών, προκειμένου ν’ αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος με διετή θητεία για το χρονικό διάστημα έως και 31.8.2017, δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, στις 31.10.2015

lΟρίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 23.11.2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επομένη, ημέραΤρίτη  24.11.2015.

l  Καλεί τους υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας έως την 29η /10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως 12:00. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος.

l  Επικυρώνει τον Εκλογικό Κατάλογο, σύμφωνα με το ν.4086/2012, άρθρο 4, §1.

Σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:

Υποψηφιότητες:

            Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές.

            Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και ότι δεν αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυγμένης θητείας του ανωτέρω αξιώματος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

            Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος.

            Οι υποψήφιοι μπορούν να υποδείξουν εκπροσώπους, οι οποίοι θα παρίστανται στο εκλογικό Τμήμα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Εκλεκτορικό σώμα:

(i) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας όλων των βαθμίδων (καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων).

(ii) Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν κι όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια ή άλλου είδους νόμιμη άδεια, χωρίς να υποβληθούν σε καμία ιδιαίτερη διοικητική διαδικασία (οικειοθελώς και ατύπως – υπ’ αριθ. 441/2009 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γ.Ν.Σ.Κ.) –. Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων δεν μπορούν ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τη διενέργεια των εκλογών αυτών (άρθρο 24 του Ν. 4009/11)

            Η εκλογή θα γίνει με βάση τους εκλογικούς καταλόγους, τους οποίους συντάσσει η Γραμματεία του Τμήματος για την προβλεπόμενη από το νόμο κατηγορία εκλεκτόρων και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος. Μετά την έγκριση των καταλόγων αυτοί θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

            Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι (αύξηση-μείωση) μετά από αυτοδίκαιες παραιτήσεις κ.α. μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, θ’ ανακοινώνονται έγκαιρα στα μέλη της Συνέλευσης  και την Εφορευτική Επιτροπή.

Διεξαγωγή της Ψηφοφορίας:

            Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10:00 και λήξης την 13:00 στην Αίθουσα Συγκλήτου.

Εφορευτική Επιτροπή:

            Η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί από τη Συνέλευση  σ’ επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Εκλογική Διαδικασία:

            Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική. Εάν προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, ήτοι σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί και οι εκλέκτορες θα προσέλθουν για ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την επόμενη ημέρα, 24 Νοεμβρίου  2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και στην ίδια αίθουσα, μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν. Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος.

 Ενστάσεις:

Α. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει για οποιοδήποτε λόγο καθένας που ανακηρύχθηκε υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή, αλλά δεν ανακηρύχθηκε σε θέση οργάνου διοίκησης, καθώς και κάθε εκλέκτορας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Β. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει κάθε εκλέκτορας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ενώπιον της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής και καταχωρίζονται υποχρεωτικά σ’ αυτό. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η Εφορευτική Επιτροπή. Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Γ. Λόγοι ένστασης είναι ιδίως η έλλειψη νομίμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν σε θέση οργάνου διοίκησης ή νομικό κώλυμα ανακήρυξής τους, η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και σφάλματα κατά τη διαλογή των ψήφων (άρθρο 64 §4 α, β και γ του ΠΔ. 160/08).

                                                                           Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                    Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Τσιμουρής

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα