ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών μελών της καθώς και με εκείνα τρίτων χωρών. Επίσης, η προαγωγή της Ευρώπης των πολιτών, η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της άμεσης επαφής και των κοινών εκπαιδευτικών και άλλων ευκαιριών των νέων, καθώς και η ενεργοποίηση του συνολικού επιστημονικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική και πολιτική συνοχή της.

 

Σπουδές (ERASMUS+ STUDIES)

Υπεύθυνη: Επίκ. Καθ. Α. Αγγελίδου

Οι προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές και διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες που μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ Studies διανύουν μια περίοδο των σπουδών τους σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους.

Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ παρέχει οικονομική ενίσχυση στους/στις μετακινούμενους/νες φοιτητές/τριες, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και τους κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι συμμετέχοντες/χουσες φοιτητές/τριες απαλλάσσονται από την πληρωμή διδάκτρων, εξέταστρων και τελών χρήσης βιβλιοθήκης στο ίδρυμα υποδοχής.

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας ERASMUS+ σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανονισμούς είναι:

 • Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ένωσης ή να τους έχει αναγνωρισθεί από ένα κράτος μέλος το καθεστώς του απάτριδος, του πρόσφυγα ή του μόνιμου κατοίκου.
 • Οι μετακινούμενοι/ες να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

 

Η οικονομική ενίσχυση ERASMUS+:

Α) δεν προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που έχουν λάβει προηγούμενη ενίσχυση ERASMUS+ ή σε φοιτητές που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα,

Β) δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας, δανείου ή ενίσχυσης.

Η επιλογή των μετακινούμενων φοιτητών/τριών γίνεται από το ίδρυμα προέλευσής τους (το ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλου και στο οποίο θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών τους). Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών/τριών του στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ οι φοιτητές/τριες που:

 • έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους
 • έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα
 • έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας.

 

Η παρακολούθηση προγράμματος σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 6 μήνες, χωρίς την άδεια της Συνέλευσης του Τμήματος.

 • Αναγνωρίζεται η φοίτηση του/ης εξερχόμενου/ης φοιτητή/τριας κατά την παραμονή του/της στο πανεπιστήμιο υποδοχής, εφόσον ο φοιτητής/τρια παρακολουθήσει τα μαθήματα που έχει επιλέξει και παρουσιαστεί στις εξετάσεις.
 • Αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία ο/η εξερχόμενος/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής είτε α) ως μαθήματα αντίστοιχα του προγράμματος σπουδών του τμήματος, είτε β) ως Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), είτε γ) ως μαθήματα επιλογής (ΜΕΤ ERASMUS), όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών.
 • Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη περάσει με επιτυχία στο ίδρυμα προέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Oι φοιτητές/τριες του Τμήματος που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS μπορούν να παρακολουθήσουν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα έως 8 ΜΕΤ (εκ των οποίων όχι περισσότερα από 6 ΜΕΤ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο).
- Στην επιλογή των μαθημάτων ΜΕΤ ΕRASΜUS οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες εγγεγραμμένοι/ες από το ακαδ. έτος 2018-19 και μετά οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι για τη λήψη πτυχίου πρέπει να συγκεντρώσουν είκοσι (20) υποχρεωτικά και κατ’ελάχιστον 240 ECTS.
- Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ καλούνται να μην δηλώσουν μαθήματα ΜΕΤ στη δήλωση μαθημάτων τους κατά το εξάμηνο απουσίας τους στο εξωτερικό.

Για τους/τις φοιτητές/τριες AMεΑ προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα: https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/21-programmes/624-students-with-disabilities

 

Διεθνής Κινητικότητα (ERASMUS+ INTERNATIONAL MOBILITY)

Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθ. D. Riboli

Οι προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές και διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες που μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ International Mobility διανύουν μια περίοδο των σπουδών τους σε ένα μη-ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για το πρόγραμμα Erasmus+ Studies.

 

Πρακτική Άσκηση (ERASMUS+ PLACEMENT)

Υπεύθυνες:

Επίκ. Καθ. Α. Αγγελίδου (Χειμερινό Εξάμηνο)

Επικ. Καθ. Ε. Αβραμοπούλου (Εαρινό Εξάμηνο)

Το πρόγραμμα ERASMUS+ Placement αποτελεί δράση του ERASMUS+. Υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα, όπως αυτή καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών
 • η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς
 • η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ισχύουν οι ίδιοι όροι συμμετοχής με το Erasmus Studies με τη διαφορά ότι οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει το όγδοο εξάμηνο σπουδών τους για να μετακινηθούν. Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να μετακινηθούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο μετά την αποφοίτησή τους (και πάντως προτού καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας/λήψης πτυχίου).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να βρουν φορέα της προτίμησής τους με δική τους πρωτοβουλία. Στην αναζήτηση τους μπορούν να βοηθηθούν από τoν πίνακα φορέων Πρακτικής Άσκησης που διαθέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος.

Μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής. Η πρακτική άσκηση Erasmus+ αναγράφεται στο πτυχίο αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μάθημα για τη λήψη πτυχίου και δε βαθμολογείται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο:

http://erasmus.panteion.gr

 

Συμφωνίες με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Πρόγραμμα Erasmus+)

1. University College London (Ηνωμένο Βασίλειο), Κοινωνική Ανθρωπολογία
2. Durham University (Ηνωμένο Βασίλειο), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
3. University of Belfast (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιστορία και Ανθρωπολογία.
4. University College Cork (Ιρλανδία) Θρησκευτικές Σπουδές
5. Humboldt-Universitat zu Berlin (Γερμανία), Ευρωπαϊκή Εθνολογία.
6. Ludwig-Maximilians-Universiteat München (Γερμανία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
7. HafenCity Universität Hamburg (Γερμανία), Πολιτισμική και Αστική Εθνολογία.
8. Eberhard Karls Universität Tübingen (Γερμανία) Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
9. University of Iceland (Ισλανδία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
10. University of Copenhagen (Δανία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
11. University of Rome “La Sapienza” (Ιταλία), Ιστορία, Πολιτισμοί και Θρησκείες.
12. University of Urbino “Carlo Bo” (Ιταλία), Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
13. University of Barcelona (Ισπανία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
14. Universitat de les Illes Balears (Ισπανία), Επιστήμες της Εκπαίδευσης.
15. University of Nicosia (Κύπρος), Κοινωνικές Επιστήμες.
16. Charles University Prague (Τσεχία), Κοινωνικές Επιστήμες.
17. New Bulgarian University, Sofia (Βουλγαρία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
18. Bulgarian Academy of Science, Sofia (Βουλγαρία), Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ιστορία της Επιστήμης.
19. Institute of Social Sciences and Humanities, Skopje (Β. Μακεδονία), Ανθρωπολογία
20. University of Ljubljana (Σλοβενία), Πολιτισμική Ανθρωπολογία και Εθνολογία.
21. University of Zagreb (Κροατία), Εθνολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία.
22. University of Tartu (Εσθονία), Ινστιτούτο για την Έρευνα των Πολιτισμών.
23. Eötvos Lorand University, Budapest (Ουγγαρία), Κοινωνιολογία.
24. Adam Mickiewicz University in Poznań (Πολωνία), Εθνολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία.
25. University of Worclaw (Πολωνία), Κοινωνικές Επιστήμες.
26. University of Belgrade (Σερβία), Εθνολογία και Ανθρωπολογία.
27. National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest (Ρουμανία), Ανθρωπολογία.
28. Babes-Bolyai University - Cluj-Napoca (Ρουμανία), Ανθρωπολογία.
29. University of Ankara (Tουρκία), Λαογραφία.
30. ΜΕΤU (Τουρκία), Κοινωνιολογία.

 

Συμφωνίες με πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης (Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα)

1. Tribhuvan University, Κατμαντού (Νεπάλ), Ανθρωπολογία (2019-2023)
2. Fudan University, Shanghai (Κίνα), Κοινωνική Ανάπτυξη και Δημόσια Πολιτική (2015-2023)
3. Benemerita Universidad de Puebla, Puebla (Μεξικό), Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (2017-2019)
4. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Santiago (Χιλή), Ανθρωπολογία (2015-2021)
5. York University, Toronto (Καναδάς), Κοινωνική Ανθρωπολογία (2015-2017).

 

Επισκέπτες Καθηγητές/τριες που επισκέφτηκαν το Τμήμα για διδασκαλία

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

•    Prof. Naran Bilik, Fudan University, Κίνα
•    Prof. Pan Tienshu, Fudan University, Κίνα
•    Dr. Meiyin Zhang, Fudan University, Κίνα
•    Prof. Ruben Gomas, University of Balearic Islands, Ισπανία


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

•    Prof. Naran Bilik, Fudan University, Κίνα
•    Prof. Rossitza Guentcheva New Bulgarian University, Βουλγαρία
•    Prof. Aleksandar Boskovic, University of Belgrade, Σερβία
•    Prof. Zorica Ivanovic, University of Belgrade, Σερβία
•    Prof. Ruben Gomas, University of Balearic Islands, Ισπανία
•    Prof. Kathrine Wildner, HafenCity University Hamburg, Γερμανία
•    Prof. Christopher Wright, Goldsmiths University, Ηνωμένο Βασίλειο

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

•    Prof. John Holloway, Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Μέξικο
•    Prof. Lidia Guzy, University College Cork, Ιρλανδία
•    Dr. Jenny Butler, University College Cork, Ιρλανδία

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

• Prof. Giovanna Bachiddu, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Χιλή
• Prof. Yuan Cheng, Fudan University, Κίνα
• Prof. Fan Lizhu, Fudan University, Κίνα
• Prof. Jeni Krasteva New Bulgarian University, Βουλγαρία
• Prof. Miladina Monova, Bulgarian Academy of Science, Βουλγαρία
• Prof. Nina Kulenovic, University of Belgrade, Σερβία
• Prof. Ruben Gomas, University of Balearic Islands, Ισπανία
• Prof. Lidia Guzy, University College Cork, Ιρλανδία

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

• Prof. Rossitza Guentcheva New Bulgarian University, Βουλγαρία
• Prof. Miladina Monova, Bulgarian Academy of Science, Βουλγαρία
• Prof. Dubravka Stojanovic, University of Belgrade, Σερβία
• Prof. Besim Can Zırh, Middle East Technical University, Τουρκία

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

 • Prof. Dubravka Stojanovic, University of Belgrade, Σερβία
 • Prof. Anca Simionka, Babeș-Bolyai University, Cluj, Ρουμανία
 • Prof. Andrei Mihail, National University of Political Studies and Public Administration of Bucharest, Ρουμανία
 • Prof. Nina Vodopivec, Institute of Contemporary History, Ljubljana, Σλοβενία
 • Prof. Eugenio Zito, University Federico II, Napoli, Ιταλία
 • Prof. Lukasz Kaczmarek, Adam Mickiewicz University in Poznan, Πολωνία
 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

 • 20
  Ιαν '23

  Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 (CovCare)

  header

  Αθήνα 20/1/2023

   

  Στο πλαίσιο διεξαγωγής και υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19″ (CovCareμε συνεργαζόμενο φορέα τη Διοτίμα-Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα, το οποίο στεγάζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο και πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία”, Εμβληματική Δράση με τίτλο “Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19,” ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα επεισόδια μυθοπλασίας (podcasts) και είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας! 

  Μπορείτε να τα ακούσετε, αλλά και να διαβάσετε τα σενάρια (για άτομα με ακουστική αναπηρία), εδώ: https://covcare.gr/podcast-syn-aisthimatika-topia/

  Βρισκόμενες μπροστά σ’ένα σε ένα «πυκνό πεδίο» πολλαπλών πληροφοριών για τις μορφές που πήρε η έμφυλη βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μας απασχόλησε όχι μόνο να το να «ακουστούν» δημόσια οι εμπειρίες έμφυλης βίας, οι επιθυμίες, τα όνειρα και οι προσδοκίες των όσων επέζησαν της βίας, αλλά και να ακουστούν με τρόπο που δεν θα αναπαρήγαγε στερεότυπα θυματοποίησης, άρα δεν θα επανατραυμάτιζε τα εμπλεκόμενα υποκείμενα. 

  Το αναπαραστατικό μέσο που διαλέξαμε στηρίζεται σε πραγματικές αφηγήσεις συνομιλητριών μας· μολαταύτα, τις επαν-επινοεί, μέσω της μυθοπλαστικής δραματοποίησής τους: τις αποσυνδέει, δηλαδή, από εκείνα τα υποκείμενα που στις στερεοτυπικές δημόσιες συζητήσεις παρουσιάζονται ως «περιπτώσεις» δήθεν ξεχωριστές ή ιδιαίτερες από τους υπόλοιπους πολίτες και τις μετα-αφηγείται, «μετα-φέροντάς» τες σε νέο πλαίσιο, στη δραματοποιημένη δομική-καθημερινή βία που υφιστάμεθα όλες/οι/α.

  Ελπίζουμε ότι αυτό το ηχητικό μέσο θα φέρει στο προσκήνιο τα «συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας», τους «χώρους» δηλαδή όπου η βιωμένη και βιούμενη έμφυλη βία διαπλέκεται με την πολιτική και τη συν-αισθηματική οικονομία της (θεσμικής και μη) φροντίδας και επομένως θα δείξει, σε κάποιο βαθμό πάλι, το πώς, γενικότερα με την έρευνά μας, θέλουμε να παρέμβουμε παραγωγικά στις κατεστημένες οριοθετήσεις αυτού «που είναι δυνατόν να ακουστεί», όπως έχει τονίσει η Αθηνά Αθανασίου (2016: 156).

  Ταυτόχρονα η πρώτη μας δημόσια εκδήλωση με τίτλο "Δουλεύοντας στο πεδίο της έμφυλης βίας: Επείγοντα ερωτήματα και επιστημολογικά διλήμματα στη δημόσια ανθρωπολογία" ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για όσ@ από σας δεν ήσασταν εκεί, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο εξής λινκ: https://covcare.gr/doyleyontas-pedio-tis-emfylis-via/

  Η ερευνητική ομάδα CovCare 
  Ειρήνη Αβραμοπούλου (Ε.Υ.) 

  Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  Ελένη Παπαγαρουφάλη 

  Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  Σύνθια Μαλακάση 

  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κοινωνική Ανθρωπολόγος
  Νατάσα Τσάκωνα

  Απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 • 18
  Ιαν '23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  header

  Αθήνα 18/1/2023

  Σύμφωνα με την από 18/1/2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ανακοινώνεται ότι επιτυχόντες/ουσες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι οι εξής:

  1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

   2 ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   3 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΖΑ ΞΑΝΘΙΠΗ 

  4 ΜΠΑΣΑΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

   5 ΑΟΥΑΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   6 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται για την εγγραφή τους να καταθέσουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος Τρίτη 10.00-13.00 ή ηλεκτρονικά στο email  santhrop@panteion.gr από 18/1/2023 έως και 24/1/2023 την αίτηση αρχικής εγγραφής (εδώ).

   

  Η Γραμματέας του Τμήματος

          Μαρία Τζανουδάκη

   

 • 13
  Ιαν '23

  Τελετή αποφοίτησης του Τμήματος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 στις 15/2/2023

  header

  Αθήνα 13/1/2023

  Ανακοινώνεται ότι η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του ΠΠΣ και του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ως εξής:

  Ώρα  10:30

  ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΑΓΓΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52090119

  2

  ΑΙΓΙΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΠΙΕΝΤΑΤΕ

  52180001

  3

  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  52170098

  4

  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180109

  5

  ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  52160007

  6

  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

  52160040

  7

  ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160185

  8

  ΒΕΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  52170108

  9

  ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  52150787

  10

  ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

  52170016

  11

  ΓΚΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  52180075

  12

  ΔΑΦΝΗ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ

  52160071

  13

  ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180052

  14

  ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ

  52170038

  15

  ΖΑΡΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52160114

  16

  ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160011

  17

  ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

  52180094

  18

  ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  52180032

  19

  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  52160141

  20

  ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  52160172

  21

  ΚΙΤΣΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  52180195

  22

  ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  52160157

  23

  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180143

  24

  ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  52131845

  25

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  52180160

  26

  ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  52131001

  27

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

  52180101

  28

  ΛΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52141023

  29

  ΜΑΝΑΣΗΣ-ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  52170133

  30

  ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  52160054

  31

  ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ

  52170022

  32

  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ

  52170046

  33

  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180103

  34

  ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

  52180108

  35

  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

  52160178

  Ώρα 12:00

  Α) ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180215

  2

  ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  52170062

  3

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  52180074

  4

  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  52180012

  5

  ΠΑΡΑΣΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ

  52110114

  6

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  52170028

  7

  ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180115

  8

  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180023

  9

  ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΙΛΙΤΣΑ

  52180131

  10

  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  52150700

  11

  ΣΧΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52180114

  12

  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ

  52160038

  13

  ΤΟΥΡΛΟΥ ΑΝΝΑ

  52170055

  14

  ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

  52160151

  15

  ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180206

  16

  ΦΕΦΕ ΡΕΒΕΚΚΑ

  52160150

  17

  ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  52150025

  18

  ΧΑΜΖΑΪ ΑΛΦΡΙΝΤΑ

  52180193

  19

  ΧΙΩΤΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  52180024

   

  Β) ΠΜΣ  Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ

  1

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  5220Μ005

  2

  ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

  5220Μ004

  3

  ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

  5220Μ006

  4

  ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  5220Μ007

  5

  ΚΟΤΣΑΛΗ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  5218Μ008

  6

  ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  5220Μ008

  7

  ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  5220Μ010

  8

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ013

  9

  ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  5220Μ012

  10

  ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ

  5220Μ014

  11

  ΝΤΑΚΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ

  5220Μ016

  12

  ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ

  5220Μ002

  13

  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ015

  14

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

  5220Μ017

  15

  ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  5220Μ020

  16

  ΤΟΜΑΖΟΥ ΑΝΝΑ

  5220Μ001

  17

  ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ

  5220Μ018

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, ως ημέρα ορκωμοσίας έχει ορισθεί η 12η Δεκεμβρίου 2022, όπως αναγράφεται και στα αντίγραφα πτυχίων. Η συμμετοχή στην τελετή Αποφοίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τους αποφοίτους.
  2. Οι απόφοιτοι θα παραλάβουν τα αντίγραφα πτυχία και τις μεμβράνες τους στην Τελετή Αποφοίτησης. Όσοι δεν προσέλθουν μπορούν να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία.
  3. Οι απόφοιτοι θα προσέρχονται με τους συνοδούς τους (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό) μισή ώρα πριν την έναρξη της Τελετής.
  4. Απαγορεύεται η χρήση τρικς και χαρτοπόλεμου στην Αίθουσα ή στο Κήπο.

                                                             Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                     Μαρία Τζανουδάκη

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.