ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1. Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ)

1. Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι μια πρωτότυπη εργασία έκτασης 10.000-12.000 λέξεων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, που εκπονείται σε καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια και αποτελεί προϊόν πρωτογενούς ή και δευτερογενούς έρευνας. Σκοπός της είναι η εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και η εμβάθυνση στη θεωρία του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εκπονείται.

2. Η ΠΕ είναι προαιρετική, το θέμα της εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που καλύπτονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΠΕ προτείνεται από τον/την φοιτητή/τρια σε συνεννόηση με ένα από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εγκρίνει την εκπόνησή της. Η ΠΕ εμφανίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Επιλογής (ΕΠ) και δηλώνεται ηλεκτρονικά στο Εαρινό Εξάμηνο, όπως όλα τα μαθήματα. Αντιστοιχεί σε τρία (3) μαθήματα επιλογής, δηλαδή ισοδυναμεί με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες.

3. Η εκπόνησή της διαρκεί δύο (2) εξάμηνα. Στο πρώτο καταρτίζεται το σχέδιο της εργασίας, γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις, συγγράφεται το θεωρητικό μέρος και σχεδιάζεται η έρευνα ή η περαιτέρω συλλογή δεδομένων. Στο δεύτερο συλλέγονται τα ερευνητικά δεδομένα ή άλλα τεκμήρια, συστηματοποιούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανάλυση και εξάγονται συμπεράσματα. Τέλος, συγγράφονται τα αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της εργασίας και συσχετίζονται με το θεωρητικό.

2. Προϋποθέσεις για την εκπόνηση ΠΕ

ΠΕ μπορούν να εκπονήσουν φοιτητές/τριες που
α) βρίσκονται στο 7ο τουλάχιστον εξάμηνο των σπουδών τους
β) έχουν μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας 7,5
γ) έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως την 31η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση σε ΌΛΑ τα ΥΠ.


3. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ

1. Ο/Η φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να εκπονήσει ΠΕ πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 7 Νοεμβρίου, στην οποία θα αναφέρει τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα και το προτεινόμενο θέμα και τίτλο της πτυχιακής εργασίας και ένα συνοπτικό σχέδιο έκτασης 400 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναφέρεται τι επιδιώκει να ερευνήσει και πώς, καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο έως 10 σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών.
2. Η αίτηση εξετάζεται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος που ορίζει και τον/την επιβλέποντα/ουσα και καταρτίζει κατάλογο των ΠΕ, ο οποίος διαβιβάζεται στην υπηρεσία μηχανοργάνωσης.
3. Οποιαδήποτε αλλαγή του θέματος ή του τίτλου απαιτεί αιτιολόγηση από μέρους του/της φοιτητή/τριας, σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας και ενημέρωση της Συνέλευσης.
4. Σε περίπτωση σοβαρής δυσκολίας στη συνεργασία μεταξύ επιβλέποντα/ουσας και φοιτητή/τριας το θέμα παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος.
5. Για την αλλαγή του/της επιβλέποντα/ουσας είτε λόγω αλλαγής θέματος είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης.
6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εκπόνησης της ΠΕ, παρεμβαίνει με οδηγίες, ορισμό χρονοδιαγραμμάτων, σχόλια και παρατηρήσεις και λαμβάνει την τελική μορφή της εργασίας.
7. Η ΠΕ πρέπει να ακολουθεί τον Οδηγό του Παντείου Πανεπιστημίου «Οδηγίες για τη Συγγραφή Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών» που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
8. Ο/Η επιβλέπων/ουσα επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια να προχωρήσει στην υποστήριξη της ΠΕ μόνον εφ’ όσον κρίνει ότι αυτή θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Διαφορετικά, την επιστρέφει για διορθώσεις και βελτιώσεις.
9. Η διάρκεια εκπόνησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα η πτυχιακή δεν επαναλαμβάνεται.

4. Ολοκλήρωση και υποστήριξη της ΠΕ

1. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια λάβει από τον/την επιβλέποντα/ουσα την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του/της, καταθέτει ένα έντυπο κι ένα ηλεκτρονικό αντίτυπό της στη Γραμματεία, καθώς και αίτηση για την υποστήριξη.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο βαθμολογητές, εκ των οποίων ο ένας/η μία είναι ο/η επιβλέπων/ουσα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και ένας/μια ακόμα Διδάσκων/ουσα από το Τμήμα ή εκτός Τμήματος.
3. Η υποστήριξη της ΠΕ πραγματοποιείται στη διάρκεια της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Ο/Η φοιτητής/τρια παρουσιάζει την εργασία του/της και απαντά στις ερωτήσεις των βαθμολογητών. Μετά το τέλος της υποστήριξης, οι δύο βαθμολογητές συσκέπτονται ιδιαιτέρως και βαθμολογούν την ΠΕ. Σε περίπτωση απόκλισης πάνω από τρεις (3) βαθμούς μεταξύ των δύο βαθμολογητών, την ΠΕ εξετάζει και τρίτος βαθμολογητής.
4. Ο τίτλος και ο βαθμός της ΠΕ αναφέρονται ρητά στο αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση λογοκλοπής που επιβεβαιώνεται από τη Συνέλευση, η ΠΕ ακυρώνεται.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα/ουσας η παράδοση της ΠΕ μπορεί να παραταθεί μέχρι και (2) δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

 • 20
  Ιαν '23

  Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 (CovCare)

  header

  Αθήνα 20/1/2023

   

  Στο πλαίσιο διεξαγωγής και υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19″ (CovCareμε συνεργαζόμενο φορέα τη Διοτίμα-Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα, το οποίο στεγάζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο και πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία”, Εμβληματική Δράση με τίτλο “Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19,” ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα επεισόδια μυθοπλασίας (podcasts) και είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας! 

  Μπορείτε να τα ακούσετε, αλλά και να διαβάσετε τα σενάρια (για άτομα με ακουστική αναπηρία), εδώ: https://covcare.gr/podcast-syn-aisthimatika-topia/

  Βρισκόμενες μπροστά σ’ένα σε ένα «πυκνό πεδίο» πολλαπλών πληροφοριών για τις μορφές που πήρε η έμφυλη βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μας απασχόλησε όχι μόνο να το να «ακουστούν» δημόσια οι εμπειρίες έμφυλης βίας, οι επιθυμίες, τα όνειρα και οι προσδοκίες των όσων επέζησαν της βίας, αλλά και να ακουστούν με τρόπο που δεν θα αναπαρήγαγε στερεότυπα θυματοποίησης, άρα δεν θα επανατραυμάτιζε τα εμπλεκόμενα υποκείμενα. 

  Το αναπαραστατικό μέσο που διαλέξαμε στηρίζεται σε πραγματικές αφηγήσεις συνομιλητριών μας· μολαταύτα, τις επαν-επινοεί, μέσω της μυθοπλαστικής δραματοποίησής τους: τις αποσυνδέει, δηλαδή, από εκείνα τα υποκείμενα που στις στερεοτυπικές δημόσιες συζητήσεις παρουσιάζονται ως «περιπτώσεις» δήθεν ξεχωριστές ή ιδιαίτερες από τους υπόλοιπους πολίτες και τις μετα-αφηγείται, «μετα-φέροντάς» τες σε νέο πλαίσιο, στη δραματοποιημένη δομική-καθημερινή βία που υφιστάμεθα όλες/οι/α.

  Ελπίζουμε ότι αυτό το ηχητικό μέσο θα φέρει στο προσκήνιο τα «συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας», τους «χώρους» δηλαδή όπου η βιωμένη και βιούμενη έμφυλη βία διαπλέκεται με την πολιτική και τη συν-αισθηματική οικονομία της (θεσμικής και μη) φροντίδας και επομένως θα δείξει, σε κάποιο βαθμό πάλι, το πώς, γενικότερα με την έρευνά μας, θέλουμε να παρέμβουμε παραγωγικά στις κατεστημένες οριοθετήσεις αυτού «που είναι δυνατόν να ακουστεί», όπως έχει τονίσει η Αθηνά Αθανασίου (2016: 156).

  Ταυτόχρονα η πρώτη μας δημόσια εκδήλωση με τίτλο "Δουλεύοντας στο πεδίο της έμφυλης βίας: Επείγοντα ερωτήματα και επιστημολογικά διλήμματα στη δημόσια ανθρωπολογία" ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για όσ@ από σας δεν ήσασταν εκεί, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο εξής λινκ: https://covcare.gr/doyleyontas-pedio-tis-emfylis-via/

  Η ερευνητική ομάδα CovCare 
  Ειρήνη Αβραμοπούλου (Ε.Υ.) 

  Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  Ελένη Παπαγαρουφάλη 

  Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  Σύνθια Μαλακάση 

  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κοινωνική Ανθρωπολόγος
  Νατάσα Τσάκωνα

  Απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 • 18
  Ιαν '23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  header

  Αθήνα 18/1/2023

  Σύμφωνα με την από 18/1/2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ανακοινώνεται ότι επιτυχόντες/ουσες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι οι εξής:

  1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

   2 ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   3 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΖΑ ΞΑΝΘΙΠΗ 

  4 ΜΠΑΣΑΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

   5 ΑΟΥΑΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   6 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται για την εγγραφή τους να καταθέσουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος Τρίτη 10.00-13.00 ή ηλεκτρονικά στο email  santhrop@panteion.gr από 18/1/2023 έως και 24/1/2023 την αίτηση αρχικής εγγραφής (εδώ).

   

  Η Γραμματέας του Τμήματος

          Μαρία Τζανουδάκη

   

 • 13
  Ιαν '23

  Τελετή αποφοίτησης του Τμήματος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 στις 15/2/2023

  header

  Αθήνα 13/1/2023

  Ανακοινώνεται ότι η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του ΠΠΣ και του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ως εξής:

  Ώρα  10:30

  ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΑΓΓΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52090119

  2

  ΑΙΓΙΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΠΙΕΝΤΑΤΕ

  52180001

  3

  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  52170098

  4

  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180109

  5

  ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  52160007

  6

  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

  52160040

  7

  ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160185

  8

  ΒΕΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  52170108

  9

  ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  52150787

  10

  ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

  52170016

  11

  ΓΚΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  52180075

  12

  ΔΑΦΝΗ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ

  52160071

  13

  ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180052

  14

  ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ

  52170038

  15

  ΖΑΡΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52160114

  16

  ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160011

  17

  ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

  52180094

  18

  ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  52180032

  19

  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  52160141

  20

  ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  52160172

  21

  ΚΙΤΣΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  52180195

  22

  ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  52160157

  23

  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180143

  24

  ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  52131845

  25

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  52180160

  26

  ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  52131001

  27

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

  52180101

  28

  ΛΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52141023

  29

  ΜΑΝΑΣΗΣ-ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  52170133

  30

  ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  52160054

  31

  ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ

  52170022

  32

  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ

  52170046

  33

  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180103

  34

  ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

  52180108

  35

  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

  52160178

  Ώρα 12:00

  Α) ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180215

  2

  ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  52170062

  3

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  52180074

  4

  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  52180012

  5

  ΠΑΡΑΣΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ

  52110114

  6

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  52170028

  7

  ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180115

  8

  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180023

  9

  ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΙΛΙΤΣΑ

  52180131

  10

  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  52150700

  11

  ΣΧΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52180114

  12

  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ

  52160038

  13

  ΤΟΥΡΛΟΥ ΑΝΝΑ

  52170055

  14

  ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

  52160151

  15

  ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180206

  16

  ΦΕΦΕ ΡΕΒΕΚΚΑ

  52160150

  17

  ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  52150025

  18

  ΧΑΜΖΑΪ ΑΛΦΡΙΝΤΑ

  52180193

  19

  ΧΙΩΤΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  52180024

   

  Β) ΠΜΣ  Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ

  1

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  5220Μ005

  2

  ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

  5220Μ004

  3

  ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

  5220Μ006

  4

  ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  5220Μ007

  5

  ΚΟΤΣΑΛΗ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  5218Μ008

  6

  ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  5220Μ008

  7

  ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  5220Μ010

  8

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ013

  9

  ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  5220Μ012

  10

  ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ

  5220Μ014

  11

  ΝΤΑΚΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ

  5220Μ016

  12

  ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ

  5220Μ002

  13

  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ015

  14

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

  5220Μ017

  15

  ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  5220Μ020

  16

  ΤΟΜΑΖΟΥ ΑΝΝΑ

  5220Μ001

  17

  ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ

  5220Μ018

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, ως ημέρα ορκωμοσίας έχει ορισθεί η 12η Δεκεμβρίου 2022, όπως αναγράφεται και στα αντίγραφα πτυχίων. Η συμμετοχή στην τελετή Αποφοίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τους αποφοίτους.
  2. Οι απόφοιτοι θα παραλάβουν τα αντίγραφα πτυχία και τις μεμβράνες τους στην Τελετή Αποφοίτησης. Όσοι δεν προσέλθουν μπορούν να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία.
  3. Οι απόφοιτοι θα προσέρχονται με τους συνοδούς τους (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό) μισή ώρα πριν την έναρξη της Τελετής.
  4. Απαγορεύεται η χρήση τρικς και χαρτοπόλεμου στην Αίθουσα ή στο Κήπο.

                                                             Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                     Μαρία Τζανουδάκη

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.