Φυσιογνωμία και Στόχοι του Τμήματος

 

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 74/2004, τ. Α΄) και αποτελεί σήμερα το μοναδικό Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη χώρα που προσφέρει αμιγώς ανθρωπολογικές σπουδές. Η διδασκαλία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1970 στην τότε Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γ. Κ. Βλάχου. Περισσότερο οργανωμένα, με υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, η Ανθρωπολογία συνέχισε να διδάσκεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 176/1983, τ. Α΄) που ιδρύθηκε με την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου του 1982 για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τη μετατροπή της ΠΑΣΠΕ σε Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ως Τομέας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτούργησε επίσημα από το 1985 (ΦΕΚ 555/1985, τ. Β΄). Το 1989 ιδρύεται το νέο Τμήμα ‘Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Γεωγραφίας και Πολιτικής’ (ΦΕΚ 166/1989, τ. Α΄), το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Τμήμα ‘Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ (ΦΕΚ 118/1991, τ. Α΄). Το Τμήμα αυτό λειτούργησε με δύο κατευθύνσεις, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής μέχρι την κατάτμηση του Τμήματος ‘Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ (Π.Δ. 106, ΦΕΚ 74/2004, τ. Α') και την ίδρυση δύο ανεξάρτητων Τμημάτων.

Φυσιογνωμία του Τμήματος: Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας σε μια διεπιστημονική προοπτική που περιλαμβάνει την Ιστορία, την Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, το Δίκαιο και την Εγκληματολογία, την Κοινωνική και Πολιτισμική Γεωγραφία, τις Σπουδές Φύλου, την Γλωσσολογία και την Ανάλυση Λόγου, τις Πολιτισμικές και Μετααποικιακές Σπουδές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της θεωρίας και μεθοδολογίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στην καλλιέργεια της εθνογραφικής έρευνας και της (δια)πολιτισμικής ανάλυσης. Το Τμήμα προωθεί τη διεθνική και διατοπική προσέγγιση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων καλύπτοντας σε ερευνητικό επίπεδο ένα ευρύτατο γεωγραφικό φάσμα.


Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Το πρόγραμμα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εστιάζει σε γνωστικές θεματικές όπως: ιδεολογίες και τεχνολογίες της συγγένειας, σύγχρονοι εθνικισμοί, μετανάστευση και κινήσεις πληθυσμών, ετερότητα και εκπαίδευση, κοινωνική οδύνη και βιοπολιτική, θρησκευτικές τελετουργίες και θρησκευτικά κινήματα, χώρος και αστικός σχεδιασμός, εργασία και επισφάλεια, οικονομία και πολιτισμός, «κοινά» και εναλλακτική οικονομία, υλικός πολιτισμός, κράτος και πολιτικοί θεσμοί, ιδιότητα του πολίτη, ανθρωπιστική δράση και κοινωνία πολιτών, φύλο και σεξουαλικότητα, τέχνες, λαϊκός και οπτικός πολιτισμός, γλώσσα και δημόσιος λόγος, τεχνολογία και ψηφιακός πολιτισμός, πολιτικές της υγείας/ασθένειας και της αναπηρίας, κοινωνικά κινήματα και δικαιώματα. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οργανώνει το διετές ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» και συμμετέχει στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική».

Ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος: Το Τμήμα έχει ενεργό και συστηματική συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ, Marie Curie, European Commission, ERC). Με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του, το Τμήμα αναθέτει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σε μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές και ερευνήτριες. Η μεταδιδακτορική έρευνα, που εκπονείται υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος, συνιστά πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή/και σε συγγενή πεδία.

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να συμβάλει στην διερεύνηση και ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών διεπιστημονικών συζητήσεων σχετικά με το πώς διενεργούμε ανθρωπολογική έρευνα στα σύγχρονα κοινωνικά συμφραζόμενα. Στόχος του ΕΑΕ είναι η συμβολή στο συνδυασμό έρευνας και διδασκαλίας και στην ερευνητική εμπλοκή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών.

Τα Σεμινάρια της Τετάρτης κατέχουν κρίσιμη θέση στη στρατηγική έρευνας του Τμήματος και στη σύνδεσή του με την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Είναι αφιερωμένα σε ειδικές θεματικές ενότητες ανά εξάμηνο καθώς και στην παρουσίαση εθνογραφικών ερευνών σε εξέλιξη. Αποτελούν τόπο επιστημονικής συνάντησης και διαλόγου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Tμήματος και απευθύνονται κατεξοχήν σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Mε δεδομένο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα και την προγραμματική εξωστρέφειά του, το Τμήμα αποτελεί πόλο έλξης αλλοδαπών ερευνητών/ερευνητριών και φοιτητών/φοιτητριών, καθώς συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά δίκτυα ΕRASMUS+ και σε μη ευρωπαϊκά στo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+/International Mobility. Δέχεται και αποστέλλει φοιτητές/φοιτήτριες από και προς γνωστά ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην ίδρυση και τη λειτουργία διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογική Εταιρεία (EASA), η Αμερικανική Ανθρωπολογική Εταιρεία (ΑΑΑ), η Διεθνής Ένωση Ανθρωπολογίας της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (INASEA) και η Εταιρεία Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών (MGSA).

Επαγγελματικές προοπτικές: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με γνώσεις και επιστημονικές/ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συστηματική και συγκριτική εθνογραφική ανάλυση, την τεκμηριωμένη επιστημολογικά και κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση και κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών φαινομένων, την καινοτόμα σκέψη και οπτική, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό πολιτισμό. Επομένως, ο/η Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του/της δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των Διεθνών Οργανισμών και μη κυβερνητικών Οργανώσεων παρεμβαίνοντας είτε άμεσα με σκευή την επιστημονική εξειδίκευση σε χώρους όπως η εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, εθνογραφικά μουσεία, ποικίλους εργασιακούς χώρους, είτε έμμεσα, ως σύμβουλος σε εθνικούς/περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, όπως Υπουργεία, Τοπική/Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση, η τεχνολογία και ο ψηφιακός πολιτισμός ευρύτερα. Αυτές οι δεξιότητες καθιστούν τους/τις αποφοίτους του Τμήματος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - σε μια εποχή εξειδίκευσης, ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, πολυπαραγοντικής και πολυεπίπεδης κρίσης όπου η κατανόηση της ετερότητας (εθνοτικής, πολιτισμικής, έμφυλης, κοινωνικής, οικονομικής, θρησκευτικής) συνιστά θεμελιώδη δημοκρατικό όρο συμβίωσης - απολύτως αναγκαίους και «περιζήτητους».

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

 • 20
  Ιαν '23

  Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 (CovCare)

  header

  Αθήνα 20/1/2023

   

  Στο πλαίσιο διεξαγωγής και υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19″ (CovCareμε συνεργαζόμενο φορέα τη Διοτίμα-Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα, το οποίο στεγάζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο και πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία”, Εμβληματική Δράση με τίτλο “Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19,” ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα επεισόδια μυθοπλασίας (podcasts) και είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας! 

  Μπορείτε να τα ακούσετε, αλλά και να διαβάσετε τα σενάρια (για άτομα με ακουστική αναπηρία), εδώ: https://covcare.gr/podcast-syn-aisthimatika-topia/

  Βρισκόμενες μπροστά σ’ένα σε ένα «πυκνό πεδίο» πολλαπλών πληροφοριών για τις μορφές που πήρε η έμφυλη βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μας απασχόλησε όχι μόνο να το να «ακουστούν» δημόσια οι εμπειρίες έμφυλης βίας, οι επιθυμίες, τα όνειρα και οι προσδοκίες των όσων επέζησαν της βίας, αλλά και να ακουστούν με τρόπο που δεν θα αναπαρήγαγε στερεότυπα θυματοποίησης, άρα δεν θα επανατραυμάτιζε τα εμπλεκόμενα υποκείμενα. 

  Το αναπαραστατικό μέσο που διαλέξαμε στηρίζεται σε πραγματικές αφηγήσεις συνομιλητριών μας· μολαταύτα, τις επαν-επινοεί, μέσω της μυθοπλαστικής δραματοποίησής τους: τις αποσυνδέει, δηλαδή, από εκείνα τα υποκείμενα που στις στερεοτυπικές δημόσιες συζητήσεις παρουσιάζονται ως «περιπτώσεις» δήθεν ξεχωριστές ή ιδιαίτερες από τους υπόλοιπους πολίτες και τις μετα-αφηγείται, «μετα-φέροντάς» τες σε νέο πλαίσιο, στη δραματοποιημένη δομική-καθημερινή βία που υφιστάμεθα όλες/οι/α.

  Ελπίζουμε ότι αυτό το ηχητικό μέσο θα φέρει στο προσκήνιο τα «συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας», τους «χώρους» δηλαδή όπου η βιωμένη και βιούμενη έμφυλη βία διαπλέκεται με την πολιτική και τη συν-αισθηματική οικονομία της (θεσμικής και μη) φροντίδας και επομένως θα δείξει, σε κάποιο βαθμό πάλι, το πώς, γενικότερα με την έρευνά μας, θέλουμε να παρέμβουμε παραγωγικά στις κατεστημένες οριοθετήσεις αυτού «που είναι δυνατόν να ακουστεί», όπως έχει τονίσει η Αθηνά Αθανασίου (2016: 156).

  Ταυτόχρονα η πρώτη μας δημόσια εκδήλωση με τίτλο "Δουλεύοντας στο πεδίο της έμφυλης βίας: Επείγοντα ερωτήματα και επιστημολογικά διλήμματα στη δημόσια ανθρωπολογία" ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για όσ@ από σας δεν ήσασταν εκεί, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο εξής λινκ: https://covcare.gr/doyleyontas-pedio-tis-emfylis-via/

  Η ερευνητική ομάδα CovCare 
  Ειρήνη Αβραμοπούλου (Ε.Υ.) 

  Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  Ελένη Παπαγαρουφάλη 

  Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  Σύνθια Μαλακάση 

  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κοινωνική Ανθρωπολόγος
  Νατάσα Τσάκωνα

  Απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 • 18
  Ιαν '23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  header

  Αθήνα 18/1/2023

  Σύμφωνα με την από 18/1/2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ανακοινώνεται ότι επιτυχόντες/ουσες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι οι εξής:

  1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

   2 ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   3 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΖΑ ΞΑΝΘΙΠΗ 

  4 ΜΠΑΣΑΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

   5 ΑΟΥΑΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   6 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται για την εγγραφή τους να καταθέσουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος Τρίτη 10.00-13.00 ή ηλεκτρονικά στο email  santhrop@panteion.gr από 18/1/2023 έως και 24/1/2023 την αίτηση αρχικής εγγραφής (εδώ).

   

  Η Γραμματέας του Τμήματος

          Μαρία Τζανουδάκη

   

 • 13
  Ιαν '23

  Τελετή αποφοίτησης του Τμήματος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 στις 15/2/2023

  header

  Αθήνα 13/1/2023

  Ανακοινώνεται ότι η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του ΠΠΣ και του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ως εξής:

  Ώρα  10:30

  ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΑΓΓΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52090119

  2

  ΑΙΓΙΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΠΙΕΝΤΑΤΕ

  52180001

  3

  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  52170098

  4

  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180109

  5

  ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  52160007

  6

  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

  52160040

  7

  ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160185

  8

  ΒΕΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  52170108

  9

  ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  52150787

  10

  ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

  52170016

  11

  ΓΚΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  52180075

  12

  ΔΑΦΝΗ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ

  52160071

  13

  ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180052

  14

  ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ

  52170038

  15

  ΖΑΡΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52160114

  16

  ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160011

  17

  ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

  52180094

  18

  ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  52180032

  19

  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  52160141

  20

  ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  52160172

  21

  ΚΙΤΣΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  52180195

  22

  ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  52160157

  23

  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180143

  24

  ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  52131845

  25

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  52180160

  26

  ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  52131001

  27

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

  52180101

  28

  ΛΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52141023

  29

  ΜΑΝΑΣΗΣ-ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  52170133

  30

  ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  52160054

  31

  ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ

  52170022

  32

  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ

  52170046

  33

  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180103

  34

  ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

  52180108

  35

  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

  52160178

  Ώρα 12:00

  Α) ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180215

  2

  ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  52170062

  3

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  52180074

  4

  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  52180012

  5

  ΠΑΡΑΣΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ

  52110114

  6

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  52170028

  7

  ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180115

  8

  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180023

  9

  ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΙΛΙΤΣΑ

  52180131

  10

  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  52150700

  11

  ΣΧΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52180114

  12

  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ

  52160038

  13

  ΤΟΥΡΛΟΥ ΑΝΝΑ

  52170055

  14

  ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

  52160151

  15

  ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180206

  16

  ΦΕΦΕ ΡΕΒΕΚΚΑ

  52160150

  17

  ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  52150025

  18

  ΧΑΜΖΑΪ ΑΛΦΡΙΝΤΑ

  52180193

  19

  ΧΙΩΤΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  52180024

   

  Β) ΠΜΣ  Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ

  1

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  5220Μ005

  2

  ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

  5220Μ004

  3

  ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

  5220Μ006

  4

  ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  5220Μ007

  5

  ΚΟΤΣΑΛΗ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  5218Μ008

  6

  ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  5220Μ008

  7

  ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  5220Μ010

  8

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ013

  9

  ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  5220Μ012

  10

  ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ

  5220Μ014

  11

  ΝΤΑΚΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ

  5220Μ016

  12

  ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ

  5220Μ002

  13

  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ015

  14

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

  5220Μ017

  15

  ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  5220Μ020

  16

  ΤΟΜΑΖΟΥ ΑΝΝΑ

  5220Μ001

  17

  ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ

  5220Μ018

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, ως ημέρα ορκωμοσίας έχει ορισθεί η 12η Δεκεμβρίου 2022, όπως αναγράφεται και στα αντίγραφα πτυχίων. Η συμμετοχή στην τελετή Αποφοίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τους αποφοίτους.
  2. Οι απόφοιτοι θα παραλάβουν τα αντίγραφα πτυχία και τις μεμβράνες τους στην Τελετή Αποφοίτησης. Όσοι δεν προσέλθουν μπορούν να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία.
  3. Οι απόφοιτοι θα προσέρχονται με τους συνοδούς τους (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό) μισή ώρα πριν την έναρξη της Τελετής.
  4. Απαγορεύεται η χρήση τρικς και χαρτοπόλεμου στην Αίθουσα ή στο Κήπο.

                                                             Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                     Μαρία Τζανουδάκη

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.