Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Προκήρυξη ΠΜΣ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
για τον Ακαδημαϊκό Κύκλο 2018-2020


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-20. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κάθε Τρίτη και Πέμπτη (10.00π.μ-13.00μ.μ) κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 16 Ιουλίου έως και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 (εκτός από την περίοδο του Αυγούστου κατά την οποία το παν/μιο θα παραμείνει κλειστό) στη Γραμματεία του Τμήματος (Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των ειδικοτήτων. Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμος και αντίστοιχος.
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20).
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.
Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

Α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. Η αίτηση χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου.
2. Πτυχίο με γενικό βαθμό επίδοσης τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,5) και άνω. Αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου.
3.Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο). Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων (να έχει γίνει υπολογισμός του μέσου όρου).
Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.
4.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία- όπου αυτή είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου- και εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.
5. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ, που να υπηρετεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου ή και εργοδότες/τριες.
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
8. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής».
9. Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.
Η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή επικυρωμένου τίτλου σπουδών επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ ή με ειδικές εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.
Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
Για τις περιπτώσεις 2 και 6 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι επιτύχουν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

Β)«ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» ανώτατο όριο 1.500 λέξεις: πρόκειται για κείμενο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στηρίζεται στον Ατομικό Φάκελο, την «Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας» και την συνέντευξη/προφορική δοκιμασία.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά ως προς τα τυπικά προσόντα και δικαιολογητικά του/της υποψηφίου/ας. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά κριτήρια, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης εξετάζει τον Ατομικό Φάκελο και την «Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας».
Οι υποψήφιοι/ες που δεν διαθέτουν επικυρωμένο τίτλο σπουδών της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 καλούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια και έχει με επιτυχία εξετασθεί στην ξένη γλώσσα (πάντα εκείνοι/ες που δεν διαθέτουν επικυρωμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1) καλείται να λάβει μέρος σε συνέντευξη/προφορική δοκιμασία που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η ημερομηνία των συνεντεύξεων ορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και του Τμήματος.
Στη συνέντευξη/προφορική δοκιμασία, οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους σε συνάρτηση με την προτεινόμενη βιβλιογραφία και την αιτιολόγηση υποψηφιότητας.
Η προτεινόμενη βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα εξής βιβλία:

Arendt, H., G. Agamben & E.Traverso, Εμείς οι πρόσφυγες. Τρία κείμενα. (μτφρ. Κ. Δεσποινιάδης, Α. Γαβριηλίδης, Ν. Κούρκουλος). Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2015.

Hendry,Joy, Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε. Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. (μτφρ. Χρ. Μεντζαλίρα). Αθήνα, Κριτική, 2011.

Marcus,H. G. &M. J. M. Fischer, H ανθρωπολογία ως κριτική του Πολιτισμού. Μια πειραματική στιγμή στις επιστήμες του ανθρώπου. (μτφρ. Φ. Τερζάκης). Αθήνα, Ηριδανός, 2016.

Smith,Ph., Πολιτισμική θεωρία. Μια εισαγωγή. (μτφρ. Θ. Κατσικέρος). Αθήνα, Κριτική, 2006.

Wade, P., Φυλή, Φύση και Πολιτισμός. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση. (μτφρ. Ν. Κατσαφούρου, Ν.Χ. Γεωργαντίδης). Αθήνα, Πολύτροπον, 2009.

Υπογραμμίζεται ότι:
* Αιτήσεις που έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνουν δεκτές.
* Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
* Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.
* Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
* Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.

Η φόρμα της αίτησης βρίσκεται εδώ  

* Ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων συμπεριλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος(www.anthropology.panteion.gr)
Η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς συστημένα στη διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος
Συγγρού 136
Αθήνα, Τ.Κ. 17671
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 9201048, 920 1047, 920 1406 ώρες 9:00-13:00.
Φαξ: 210 9201453
http://panteion.gr/index.php?p=content&section=26&id=105&lang=el
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα