Νέα του τμήματος

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

 

logoΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αθήνα, 03/06/2019

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
                                                                                                                                                                                                            
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019– 2020


Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  αφού έλαβε υπόψη:

•    Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 15 του Ν. 3404/2005
•    Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 6 παρ.10 του Ν. 4218/2013
•    Την ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β΄ 3185)
•    Το Φ2/63260/Β3/29.6.2007 Υ.Α. “Αντικατάσταση διατάξεων της υπ' αριθμ.Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υ.Α. “Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 Υ. Α. (Β' 1069) (Απαλλαγή από μαθήματα)
 •    Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 74 παρ. 3 και 4 του Ν. 4485/2017,

αποφάσισε σε ότι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για το ακαδ. έτος 2019-2020, τα κατωτέρω:
Η κατάταξη των Πτυχιούχων θα γίνει μετά από εξετάσεις στα  ακόλουθα μαθήματα:

1.    Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  Ι
2.    Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης
3.    Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα Ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  Ι

«Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα»,  Thomas H. Eriksen, Εκδόσεις Κριτική

Β) Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης

« Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης», Paul Erickson, Liam Murphy, Εκδόσεις Κριτική

Γ) Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

«Η Κοινωνική Γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και υστερότοκοι στην Κάρπαθο», Μπερνάρ Βερνιέ, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Ποσοστά – Κατηγορίες Κατατασσομένων

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και οι κάτοχοι  πτυχίων Ανωτέρων σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων  σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 143 εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΦΕΚ 1867/τ.Β΄/27.5.2019, Υ.Α. Φ.253.1/80988/Α5), 12%Χ143=17 κατατασσόμενοι.

Δικαιολογητικά – Χρόνος Διενέργειας Εξετάσεων

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2019, κάθε Τρίτη  και Πέμπτη  και ώρα 10.00 – 13.00.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου  2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από τη Γραμματεία)

Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

- Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων σε Α.Ε.Ι.

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχουν οριστεί δύο βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογητής και έχει συγκροτηθεί επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό της ταυτότητάς του.

Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και σημειώνεται η παρουσία ή απουσία κάθε υποψήφιου κατά την εξέταση σε κάθε μάθημα.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με την συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, βιβλίων, τετραδίων ή σημειωμάτων.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Ο επιτηρητής αποκλείει από την εξέταση όποιον επιχειρεί να αντιγράψει ή να διευκολύνει άλλους στην αντιγραφή.

Όποιος υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιτηρητών που αναφέρονται στην σωστή και αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων αποκλείεται συνολικά των εξετάσεων.

Στο γραπτό δοκίμιο οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται το κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που έχει οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του Συνέλευσης καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Απαλλαγή από μαθήματα

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Η Γραμματέας του Τμήματος
M. TZANOYΔAKH

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

erasmus banner

erasmus banner

panteion banner

eakapp

eakapp

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα