Ιστορία και Φυσιογνωμία του Τμήματος

 

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 74/2004, τ. Α΄) και αποτελεί σήμερα το μοναδικό Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη χώρα που προσφέρει αμιγώς ανθρωπολογικές σπουδές.
Η διδασκαλία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1970 στην τότε Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γ. Κ. Βλάχου. Περισσότερο οργανωμένα, με υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, η Ανθρωπολογία συνέχισε να διδάσκεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 176/1983, τ. Α΄) που ιδρύθηκε με την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου του 1982 για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τη μετατροπή της ΠΑΣΠΕ σε Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ως Τομέας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτούργησε επίσημα από το 1985 (ΦΕΚ 555/1985, τ. Β΄). Το 1989 ιδρύεται το νέο Τμήμα ‘Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Γεωγραφίας και Πολιτικής’ (ΦΕΚ 166/1989, τ. Α΄), το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Τμήμα ‘Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ (ΦΕΚ 118/1991, τ. Α΄). Το Τμήμα αυτό λειτούργησε με δύο κατευθύνσεις, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  και Κοινωνικής Πολιτικής μέχρι την κατάτμηση του Τμήματος ‘Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ (Π.Δ. 106/2004) και την ίδρυση δύο ανεξάρτητων Τμημάτων.

Φυσιογνωμία και στόχοι

Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με δυτικές και άλλες κοινωνίες.
Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών θεσμών, στη διερεύνηση των συμβολικών και γλωσσικών αναπαραστάσεων, στην ανάλυση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου, στην εξέταση της δομής των συγγενικών συστημάτων, στην ερμηνεία των διαδικασιών κατασκευής πολιτισμικών ταυτοτήτων και συγκρότησης εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, στην ανάλυση των εκπαιδευτικών μηχανισμών, των μεταναστευτικών κινήσεων και των δομών υγείας. Στους στόχους του Τμήματος, περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η ενίσχυση επιστημονικών ανταλλαγών με δυτικές και άλλες κοινωνίες, και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των όμορων ισλαμικών κοινωνιών.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών το Τμήμα προσανατολίζεται στην οργάνωση των παρακάτω κύκλων:

  • Ανθρωπολογία της Ελλάδας και των Όμορων Κοινωνιών (Ευρώπη, Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή)
  • Ανθρωπολογία της Υγείας και Βιοπολιτική (φύλο, συγγένεια, υγεία, νέες τεχνολογίες, σώμα, ηλικίες, παρέκκλιση, διατροφή)
  • Διαπολιτισμικότητα και Πολιτικές του Πολιτισμού (εκπαίδευση, μετανάστευση, τουρισμός, χώρος και περιβάλλον, υλικός πολιτισμός, μουσεία, οπτική ανθρωπολογία, εθνομουσικολογία, ανθρωπολογία και αρχαιολογία)
  • Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Παγκοσμιοποίηση: Κοινωνικές και Οικονομικές Όψεις.

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα