Πτυχιακή Εργασία

                                                                                                                               

                

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Περιγραφή της ΠΕ

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι μια πρωτότυπη εργασία που αποτελεί προϊόν βιβλιογραφικής ή και επιτόπιας έρευνας. Σκοπός της είναι η εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και η εμβάθυνση στην ανθρωπολογική θεωρία.

 • Είναι προαιρετική για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
 • Το θέμα της εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών ή σε εκείνα που καλύπτουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος.
 • Το θέμα της προτείνεται από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια σε συνεννόηση με κάποιον/α από τους διδάσκοντες ή τις διδάσκουσες του Τμήματος.
 • Η ΠΕ εμφανίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) και δηλώνεται ηλεκτρονικά στο Εαρινό Εξάμηνο, όπως όλα τα μαθήματα. Αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα επιλογής, δηλαδή ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες (ΔΜ) και 10 πιστωτικές (ECTS).
 • Η εκπόνησή της διαρκεί δύο (2) εξάμηνα. Στο πρώτο γίνεται η βιβλιογραφική έρευνα, συγκροτείται η θεωρία και τίθενται οι υποθέσεις και στο δεύτερο η συλλογή δεδομένων και η συγγραφή.
 • Η έκταση της ΠΕ είναι 10.000-12.000 λέξεις.
 • Η ΠΕ εκπονείται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

2. Όροι εκπόνησης ΠΕ

ΠΕ μπορούν να εκπονήσουν φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους και μετά και:

 •          Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στις 31 Οκτωβρίου σε 22 τουλάχιστον μαθήματα, στα οποία υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας τα οποία είναι τα κατωτέρω :

- Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Κ.Μ. 520059

- Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κ.Μ. 520060

- Πληροφοριακή Παιδεία : Μεθοδολογία Αναζήτησης, Αξιολόγησης και Χρήσης Πηγών. Κ.Μ. 520195*

* Ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες με αρχική εγγραφή από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και έπειτα

 •          έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.5

3. Επιβλέπων/ουσα και Εποπτεία της ΠΕ

 • Η ΠΕ εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος.
 • Επιβλέπων/ουσα της ΠΕ μπορεί να είναι κάθε μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος.
 • Ο/η φοιτητής/τρια που επιθυμεί να εκπονήσει ΠΕ, αφού επιλέξει το γνωστικό αντικείμενο και το θέμα που τον/την ενδιαφέρει, καλείται να επικοινωνήσει εντός του μήνα Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ και να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του.
 • Η αποδοχή επίβλεψης μιας ΠΕ βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του μέλους ΔΕΠ  ή ΕΔΙΠ στο βαθμό που ο/η φοιτητής/τρια πληροί τα τυπικά κριτήρια.
 • Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος μπορούν να επιβλέπουν έως 3 ΠΕ έκαστο.

4. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ

 • Αφού ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έρθει σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα,  υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 7 Νοεμβρίου με προτεινόμενο επιβλέποντα/ουσα και προτεινόμενο θέμα και τίτλο της πτυχιακής εργασίας.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος καταρτίζει κατάλογο των Π.Ε. τον οποίο διαβιβάζει στην υπηρεσία μηχανοργάνωσης.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή του θέματος ή του τίτλου απαιτεί αιτιολόγηση από μέρους του φοιτητή/τριας, σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας και ενημέρωση της Συνέλευσης.
 • Σε περίπτωση σοβαρής δυσκολίας στη συνεργασία μεταξύ επιβλέποντα/ουσας και φοιτητή/τριας το θέμα παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Για την αλλαγή του/της επιβλέποντα/ουσας είτε λόγω αλλαγής θέματος είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης.
 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εκπόνησης της ΠΕ, παρεμβαίνει με οδηγίες, ορισμό χρονοδιαγραμμάτων, σχόλια και παρατηρήσεις και λαμβάνει την τελική μορφή της εργασίας.
 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα επιτρέπει στο φοιτητή ή τη φοιτήτρια να προχωρήσει στην υποστήριξη της ΠΕ του/της μόνον εφ’ όσον κρίνει ότι αυτή θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Διαφορετικά, την επιστρέφει για διορθώσεις και βελτιώσεις.
 • Η διάρκεια εκπόνησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα η πτυχιακή δεν επαναλαμβάνεται.

5. Ολοκλήρωση και υποστήριξη της ΠΕ

 • Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια λάβει από τον/την επιβλέποντα/ουσα την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του/της, καταθέτει ένα έντυπο κι ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο στη Γραμματεία καθώς και αίτηση για την υποστήριξη.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο βαθμολογητές, εκ των ποίων ο ένας είναι ο/η επιβλέπων/ουσα και ένα ακόμα μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα ή εκτός Τμήματος.
 • Η υποστήριξη της ΠΕ πραγματοποιείται στη διάρκεια της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Ο/Η φοιτητής/τρια παρουσιάζει την εργασία του/της και απαντά στις ερωτήσεις των βαθμολογητών.
 • Μετά το τέλος της υποστήριξης, οι δύο βαθμολογητές συσκέπτονται ιδιαιτέρως και βαθμολογούν την ΠΕ. Σε περίπτωση απόκλισης πάνω από τρεις (3) βαθμούς μεταξύ των δύο βαθμολογητών, την ΠΕ εξετάζει και τρίτος βαθμολογητής.
 • Ο τίτλος και ο βαθμός της ΠΕ αναφέρονται ρητά στο αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου.
 • Σε περίπτωση λογοκλοπής, που επιβεβαιώνεται από τη ΓΣ, η ΠΕ ακυρώνεται.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας η παράδοση της ΠΕ μπορεί να παραταθεί μέχρι και δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

                                                                                               

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα