Νομοθετικό πλαίσιο

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 25.  17 Φεβρουαρίου 2021  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4777.
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 111.  12 Ιουλίου 2020  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4692.
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 12.  24 Ιανουαρίου 2020  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4653.
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 70. Μαΐου 2019
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4610.
Συνέργιες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 3953.  12 Σεπτεμβρίου 2018  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 75.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία».
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 142.  3 Αυγούστου 2018  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4559.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
 
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 38. 02 Μαρτίου 2018  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4521.
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 114. 04 Αυγούστου 2017  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4485.
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 1305. 13 Μαρτίου 2017  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 69
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 17. 15 Φεβρουαρίου 2017  

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452.
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 159. 06 Σεπτεμβρίου 2016  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4415.
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.  20 Ιουλίου 2016  
Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α΄27), του ν.4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129). pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 83. 11 Μαΐου 2016  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386.
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 1956. 18 Ιουλίου 2014  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 107370/Β7
ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 2014-2016»
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 193. 17 Σεπτεμβρίου 2013  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186.
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 83. 09 Απριλίου 2013  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4142. Άρθρο 7
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 59. 04 Μαρτίου 2013  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4132. Άρθρο 6
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 24. 30 Ιανουαρίου 2013  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115.
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 159. 10 Αυγούστου 2012  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4076.
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 228. 01 Νοεμβρίου 2011  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4025.Άρθρο 47
Θέματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 195. 06 Σεπτεμβρίου 2011  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009.
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 148. 16 Ιουλίου 2008  
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3685.
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 262. 1 Μαρτίου 2006  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14219/Β7
Ίδρυση ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία»
pdf blue small
   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 74. 4 Μαρτίου 2004  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 106
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
pdf blue small
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα