ΠΜΣ Κοινωνική & Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Δημιουργήθηκε : Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 23:33

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και πολιτισμικών διαδικασιών από την σκοπιά της Ανθρωπολογίας.

Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» ιδρύθηκε με την υπουργική  απόφαση που δημοσιεύτηκε στο 262/1.3.2006 ΦΕΚ, Τεύχος Β ́, και λειτούργησε για  πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» 2014-16 ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο 1956/18.7.2014 ΦΕΚ, Τεύχος Β ́.

Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ ορίζονται τα παρακάτω:

 

Αντικείμενο-Σκοπός  

Το ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και πολιτισμικών διαδικασιών από τη σκοπιά της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της έρευνας στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών μέσα από την εμβάθυνση στις αναλυτικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συνακόλουθα η δημιουργία εξειδικευμένων ανθρωπολόγων, επιστημόνων και ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες να είναι σε θέση να αναλύουν και να ερμηνεύουν καίρια φαινόμενα που απασχολούν σήμερα την ελληνική και άλλες κοινωνίες. Παράλληλος στόχος του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση και η τριβή των φοιτητών/τριων με διεπιστημονικές προσεγγίσεις επίμαχων θεμάτων και σύνθετων προβληματικών όπου διασταυρώνονται γόνιμα η οπτική της Ανθρωπολογίας με αυτές που αντλούνται από συγγενή επιστημονικά πεδία από τον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία»
 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του παραπάνω τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.