Μεταδιδακτορική έρευνα

Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 14:07

 

 

Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος και σε συγγενή πεδία. Με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του, το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας από μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ερευνήτριες. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να συνιστά πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή/και σε συγγενή πεδία. Η θέση του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/ερευνήτριας είναι άμισθη. Ο/Η μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/ερευνήτρια μπορεί να χρηματοδοτείται για μέρος ή το σύνολο της χρονικής διάρκειας της έρευνάς του/της, εφόσον αυτή αποτελεί τμήμα ερευνητικού προγράμματος.