ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 141.  21 Ιουλίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4957.
Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 25.  17 Φεβρουαρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4777.
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 111.  12 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4692.
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 12.  24 Ιανουαρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4653.
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 70. Μαΐου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4610.
Συνέργιες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 3953.  12 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 75.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία».

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 142.  3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4559.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 38. 02 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4521.
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 114. 04 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4485.
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 1305. 13 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 69
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 17. 15 Φεβρουαρίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452.
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 159. 06 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4415.
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.  20 Ιουλίου 2016

Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α΄27), του ν.4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129).

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 83. 11 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386.
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 1956. 18 Ιουλίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 107370/Β7
ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 2014-2016»

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 193. 17 Σεπτεμβρίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186.
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 83. 09 Απριλίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4142. Άρθρο 7
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 59. 04 Μαρτίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4132. Άρθρο 6
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 24. 30 Ιανουαρίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115.
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 159. 10 Αυγούστου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4076.
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 228. 01 Νοεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4025.Άρθρο 47
Θέματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 195. 06 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009.
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 148. 16 Ιουλίου 2008

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3685.
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 262. 1 Μαρτίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14219/Β7
Ίδρυση ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία»

pdf blue small

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  Αρ. Φύλλου 74. 4 Μαρτίου 2004

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 106
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

pdf blue small