Νέα του τμήματος

Πρακτική άσκηση - Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

header

7/6/2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Συμπληρωματική

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αθήνα, 3/6/2022

Αρ. Πρωτ.: 11344

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικός κύκλος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν από 8/6/2022 έως και 22/6/2022 κατά τις εξής ημέρες και ώρες Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00 στην Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σας στη Γραμματεία η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επιλογής σας ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 22/06/2022) στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Τ.Κ. 176 71

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής (εδώ)

2. Αναλυτική Βαθμολογία (χορηγείται από τη Γραμματεία)

2. Μέσος όρος βαθμολογίας συνολικής φοίτησης (χορηγείται από τη Γραμματεία)

3. Βιογραφικό Σημείωμα

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:

1. ολοκλήρωση του Β’ έτους σπουδών.

2. επιτυχή εξέταση σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα μεταξύ των οποίων στα τέσσερα (4) προαπαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. 

3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κριτήρια 1 & 2 εντάσσονται σε πίνακα κατάταξης με βάση τον συνολικό αριθμό μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς. Στις περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες έχουν τον ίδιο αριθμό επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων, για την κατάταξή τους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της, δηλαδή από 7/6/2022 έως 17/6/2022.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχεται σε εξήντα (60) άτομα (+ δεκαπέντε (15) επιλαχόντες και επιλαχούσες).

Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δεν έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής.

Η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), τα αντίστοιχα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους, όπως αυτές εκδίδονται από τα (συν)αρμόδια υπουργεία και ισχύουν κατά την εκάστοτε περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.

Ο τελικός πίνακας κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

της Πρακτικής Άσκησης

Σαλώμη Μπουκάλα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα