Νέα του τμήματος

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαίκού έτους 2020-2021

 header

 

  

Αθήνα, 13/05/2021

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα διεξαχθούν την Κυριακή 30-5-2021 ως ακολούθως:

Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι

Κυριακή 30-05-2021, ώρα 10:30-11:30

Aίθουσα 102 (από ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)
Αίθουσα 209 (από ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ ΣΟΦΙΑ έως ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ)
Αίθουσα 300 (από ΜΕΓΚΙΝΑ ΝΤΑΛΙΑ έως ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Αίθουσα 301 (από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)
Αίθουσα 302 (από ΤΑΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ έως ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ)

Β) Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης

Κυριακή 30-05-2021, ώρα 13:00-14:00

Aίθουσα 102 (από ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)
Αίθουσα 209 (από ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ ΣΟΦΙΑ έως ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ)
Αίθουσα 300 (από ΜΕΓΚΙΝΑ ΝΤΑΛΙΑ έως ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Αίθουσα 301 (από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)
Αίθουσα 302 (από ΤΑΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ έως ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ)

Γ) Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

Κυριακή 30-05-2021, ώρα 15:30-16:30

Aίθουσα 102 (από ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)
Αίθουσα 209 (από ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ ΣΟΦΙΑ έως ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ)
Αίθουσα 300 (από ΜΕΓΚΙΝΑ ΝΤΑΛΙΑ έως ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Αίθουσα 301 (από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)
Αίθουσα 302 (από ΤΑΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ έως ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Αριθμ. 48918/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 1818/29.4.2021) καθορίζονται οι όροι διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (Β' 3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β' 4810) κοινής ΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, και της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24.4.2021 (Β’ 1682)
• Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης αρνητικού τεστ (βλ. Συν.1). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
• Απαιτείται χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των προσώπων.
• Χρησιμοποιείται αντισηπτικό χεριών.
• Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

3. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζομένου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης (βλ. Συν.2). Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Πανεπιστημίου. Ο εξεταζόμενος/η φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15.11.2020).
5. Για την εγγραφή των επιτυχόντων απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο/η κατατασσόμενος/η δεν είναι φοιτητής σε άλλο Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών ελληνικού ΑΕΙ.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

6. Ο αριθμός εισακτέων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι 143 Χ 12% = 17 θέσεις, οι οποίοι κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου, που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.
7. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Θέσεις εισακτέων που μένουν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις δεν καλύπτονται από υποψηφίους που δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό και στα τρία μαθήματα (Εσωτερικός Κανονισμός άρθ. 48 παρ.4).
8. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή όσων είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών ελληνικού ΑΕΙ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ

9. Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται αναδρομικά στο πρώτο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξετασθούν σε μαθήματα, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

10. Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
11. Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στον χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

12. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
13. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
14. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
15. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.
16. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
17. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
18. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν ενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την διάρκεια της εξέτασης. Απαγορεύονται να φέρουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
19. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
20. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.
21. Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στον δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.
22. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
23. Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.
24. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
25. Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
26. Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσομένων.

Η Γραμματέας του Τμήματος

Μαρία Τζανουδάκη

Συνημμένα:
1. Πίνακας υποψηφίων κατατακτηρίων εξετάσεων
(σύμφωνα με τις εμπρόθεσμες αιτήσεις
που είχαν υποβληθεί)
2. Δήλωση self test

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

erasmus banner

erasmus banner

panteion banner

eakapp

eakapp

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα