Νέα του τμήματος

Προκήρυξη ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» 2020-2022 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

 

 

logoΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αθήνα, 22/05/2020

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
για τον Ακαδημαϊκό Κύκλο 2020-22

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-22.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.  (Σημειώστε ότι το Παν/μιο θα είναι κλειστό την περίοδο του Αυγούστου και η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος και άλλες διοικητικές υπηρεσίες δεν θα είναι εφικτή για έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου ή άλλα ζητήματα σχετικά με τις αιτήσεις).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/οί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των ειδικοτήτων. Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμος και αντίστοιχος.
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτή/ός μια/ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, και μια/ένας (1) αλλοδαπή/ός υπότροφος του ελληνικού κράτους.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

Α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
2. Αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου ή αναλυτική βεβαίωση περάτωσης σπουδών με γενικό βαθμό επίδοσης τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,5) και άνω.
Αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου.
Για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες, αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων (να έχει γίνει υπολογισμός του μέσου όρου).
Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών/φοιτητριών στον πίνακα επιτυχόντων/επιτυχουσών τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία -όπου αυτή είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου- και εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.
4. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ που υπηρετεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τις/τους συγγραφείς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ μετά από συνεννόηση με τους/τις υποψήφιους/ες. Τα δυο ονόματα των συγγραφέων των επιστολών συμπληρώνονται από τους/τις υποψήφιους/ες στην αντίστοιχη φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής». Η δήλωση του Ν. 1599/86 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
7. Πιστοποιητικά επάρκειας γλώσσας.
Α) Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.
Η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή επικυρωμένου τίτλου σπουδών επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.
Β) Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

Για τις περιπτώσεις 2, 5 και 7 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι/όσες επιτύχουν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

Β) «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» ανώτατο όριο 1.500 λέξεις: πρόκειται για κείμενο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε ξεχωριστά αρχεία pdf, αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των επτά (7) πιστοποιητικών, όπως αυτή εμφανίζεται στην προκήρυξη (βλ. παραπάνω).
Για παράδειγμα: 1.ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ, 2.ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ, κ.ο.κ.
Το έγγραφο «αιτιολόγηση υποψηφιότητας» ονομάζεται ως εξής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ.
Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρηθεί η ως άνω σειρά αρίθμησης.

Προσοχή: Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά πρέπει να σταλεί σε μια μόνο ηλεκτρονική αποστολή (e-mail).

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στηρίζεται στον Ατομικό Φάκελο, την Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας και την συνέντευξη/προφορική δοκιμασία.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, η Επιτροπή αναρτά πίνακα όσων καλούνται να προσέλθουν στη συνέντευξη/προφορική δοκιμασία.

Ο χρόνος και ο τρόπος των συνεντεύξεων ορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στη συνέντευξη/προφορική δοκιμασία, οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να αναπτύξουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους σε συνάρτηση με την προτεινόμενη βιβλιογραφία και την αιτιολόγηση υποψηφιότητας που έχουν καταθέσει.

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία:

• Arendt, H., G. Agamben & E. Traverso, Εμείς οι πρόσφυγες. Τρία κείμενα. (μτφρ. Κ. Δεσποινιάδης, Α. Γαβριηλίδης, Ν. Κούρκουλος). Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2015.
• Hendry, Joy, Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε. Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. (μτφρ. Χρ. Μεντζαλίρα). Αθήνα, Κριτική, 2011.
• Marcus, H. G. & M. J. M. Fischer, H ανθρωπολογία ως κριτική του Πολιτισμού. Μια πειραματική στιγμή στις επιστήμες του ανθρώπου. (μτφρ. Φ. Τερζάκης). Αθήνα, Ηριδανός, 2016.
• Smith, Ph., Πολιτισμική θεωρία. Μια εισαγωγή. (μτφρ. Θ. Κατσικέρος). Αθήνα, Κριτική, 2006.
• Wade, P., Φυλή, Φύση και Πολιτισμός. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση. (μτφρ. Ν. Κατσαφούρου, Ν.Χ. Γεωργαντίδης). Αθήνα, Πολύτροπον, 2009.

Υπογραμμίζεται ότι:
* Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
* Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ως προς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.
* Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.
* Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
* Ο χρόνος και ο τρόπος της συνέντευξης, ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη, καθώς και ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων/επιτυχουσών, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.anthropology.panteion.gr)
*Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα