header

Αθήνα 8/11/2022

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Καλούνται οι επιτυχόντες Μετεγγραφής/Μετακίνησης να καταθέσουν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφ. Συγγρού 136) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών ΚΕΦΟΙ (Νέο Κτίριο-ισόγειο) κλειστό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

από Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Το ΚΕΦΟΙ θα δέχεται τους φακέλους με τα δικαιολογητικά καθημερινά μεταξύ 9.00 και 14.00.

Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής:

 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 2. ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ
 3. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 4. E-mail

Είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 25.11.2022) στη Διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, Τ.Κ. 176 71

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος Εισαγωγής.

Παρακαλούμε να ΜΗΝ επικοινωνείτε με τις Γραμματείες των Τμημάτων πριν την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

 

--------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με την Απόφαση Κύρωσης του Πίνακα Επιτυχόντων (134973/Ζ1/1.11.2022), «Ο επισυναπτόμενος στην παρούσα ονομαστικός πίνακας κυρώνεται με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Κατά τα οριζόμενα:

 • στην Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» με αρ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617),
 • στην Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/ μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» με αρ.148236/Ζ1/30.10.2020 (Β΄ 4806)
 • στην Εγκύκλιο «Μετεγγραφές/μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023» με αρ.121935/Ζ1/5.10.2022,

τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν και να υποβληθούν προς έλεγχο, ανά κατηγορία δικαιούχων, είναι τα εξής:

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο όψεις.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους 2022.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
 6. α) Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμόδιου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67%, και άνω, των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., είτε

β) βεβαίωση της επιτροπής της ΚΥΑ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358), ότι τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος (οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια ή ο/η σύζυγος) πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης ασθένειες, όπως εκάστοτε ισχύει.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γονέα.
 2. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.
 3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου, εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
 4. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

Σημειώνεται ότι, αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδειχθεί ο λόγος μη καταχώρισης ΑΦΜ ή προκύψει καταχώριση ΑΦΜ άλλου προσώπου, τότε αφαιρούνται όλα τα μόρια (2, 3, 4, 6) του εισοδηματικού κριτηρίου και εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 7 της αριθ. 142413/19.10.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617), που έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 … η Γραμματεία του Τμήματος … ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής

ΙΙ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο όψεις
 3. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, κατατίθεται η εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, υπογεγραμμένη. Εάν η δήλωση αποποίησης δεν υποβληθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του ιστότοπου gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής από δημόσια αρχή.
 4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους 2022.
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
 7. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου γονέα.
 9. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών
 10. Υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 11. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.
 12. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2021), καθώς και λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης, προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων.
 13. Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων.

ΙΙΙ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, Ή ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358),

Ή ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ Η ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

 1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο όψεις.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

 

Επιπλέον για: Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω:

 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω ή βεβαίωση της επιτροπής της ΚΥΑ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) που πιστοποιεί την πάθηση την οποία δηλώνει ο αιτών, είτε έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών, και
 • Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, όπου παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, είτε Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

Πάσχοντες από τις παθήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ  αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358):

 • Πιστοποιητικό από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που προβλέπονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ αρ. Φ.151/27897/Β6/2014 (Β΄358) στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής ως πάσχων από κάποια από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα της ως άνω ΚΥΑ παθήσεις, και
 • Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, όπου παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, είτε Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

Δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών:

 • Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

IV.ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από τις δύο όψεις.
 3. Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφής φοιτητή κυπριακής καταγωγής.
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους 2022, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμου γονέα.
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
 7. Πιστοποιητικό από το Ιατροσυμβούλιο Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου, ή των γονέων, ή τέκνων, ή αδελφών, ή συζύγων.
 8. Πιστοποιητικό από δημόσιο ιατρικό λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358), όπως εκάστοτε ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
 9. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής προγράμματος σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.
 10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία να προκύπτει ότι αυτός διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

V. ΤΕΚΝΩΝ

a) ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

 β) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (περ. α΄ και β΄)
 2. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας από τις δύο όψεις.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης (περ. α΄ και β΄).
 4. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό δημόσιας αρχής αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1897/1990 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας (περ. α΄).
 5. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού ή Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Γενικού Επιτελείου η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας (περ. β΄).
 6. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελέχους των Σωμάτων Ασφαλείας (περ. β΄).
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας ή τέκνο στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής (περ. α΄ και β΄).
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους 2022 (περ. α΄ και β΄)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Ειδικότερα όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν επαληθευτούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, τα οποία ο αιτών δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, η μετεγγραφή χορηγείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί, είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.
 2. Στην περίπτωση που ο αιτών τη μετεγγραφή έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά από τα στοιχεία του διαβιβαζόμενου πίνακα προκύπτει ότι δεν έχει δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου, καλείται να υποβάλει επιπλέον των δικαιολογητικών της Εγκυκλίου αρ. 121935/Ζ1/5.10.2022 και τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο τον οποίο έχει επικαλεσθεί για τη μη δήλωση του/των ως άνω ΑΦΜ:
 • ‘Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ’: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.
 • ‘Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ’: Δικαστική απόφαση, με την οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος τη μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητή.
 • ‘ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος του αιτούντος τη μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει τον ΑΦΜ του συζύγου και όχι των γονέων/ κηδεμόνων.
 • ‘ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΑ’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα.
 • ‘ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει το διαζύγιο του φοιτητή.
 • ‘ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσας τη μετεγγραφή φοιτήτριας.
 • ‘Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’: Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, του οποίου o ΑΦΜ δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη συγκεκριμένη χώρα.
 1. Στις περιπτώσεις που δηλώθηκαν οι ΑΦΜ των γονέων, κατά τον έλεγχο επαληθεύεται η σχέση των κατόχων τους με τον φοιτητή βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 2. Στις περιπτώσεις πολυμελών οικογενειών, η προσαύξηση της μοριοδότησης ισχύει για τον αριθμό των άγαμων τέκνων κάτω των 25 ετών της οικογένειας, πλην του αιτούντος, με χρονικό σημείο αναφοράς της ηλικίας κατά το έτος 2021. Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος και ειδικά για τους πολυτέκνους απαιτείται και το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 3. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αρ. 142413/19.10.2020 (Β΄ 4617).

Σημειώνεται ότι, αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδειχθεί ο λόγος μη καταχώρισης ΑΦΜ ή προκύψει καταχώριση ΑΦΜ άλλου προσώπου, τότε αφαιρούνται όλα τα μόρια (2, 3, 4, 6) του εισοδηματικού κριτηρίου και εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 7 της Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αρ. 142413/19.10.2020 (Β΄ 4617), που έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής».

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.