Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στην Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

 • 27
  Σεπ '23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  header

   

   Αθήνα 27/9/2023 

   

  Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις του πανεπιστημίου, καθώς και τις Ιστοσελίδες των Τμημάτων για τη συνεχή ενημέρωσή σας.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφών, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. διαβίβασε
   • α) τα στοιχεία των αιτήσεων εγγραφών που υποβλήθηκαν από τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες στο καθορισμένο διάστημα
   • β) τα στοιχεία των αιτήσεων διαγραφών που υποβλήθηκαν κατά την υποβολή των αιτήσεων εγγραφών σε νέα Τμήματα.

  Στην περίπτωση των ήδη εγγεγραμμένων, η εγγραφή τους τελεί υπό την αίρεση της διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα ή Σχολή.

  1. Σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.
   • Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας), είτε με ταχυδρομική αποστολή. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει, είναι ακριβή και αληθή.
   • Η εν λόγω εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής
  2. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές ασθένειες 2023, είτε ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή, είτε θα εγγραφούν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.153/52642/Α5/10-05-2022 (Β΄2320), πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:
   • α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.
   • β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
   • γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
   • δ) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

  Η γραμματεία, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των εγγραφέντων με τα περιεχόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων.

   

  Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων των εισαγομένων στο Μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου,

  Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να έχετε στείλει ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής σας  ταυτότητας  

  • Είτε ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος στο οποίο έχετε εισαχθεί
  • Είτε ταχυδρομικά, στη Διεύθυνση:

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136

  Τ.Κ. 17671

  ΤΜΗΜΑ …………………………………

  ΤΜΗΜΑ

  EMAIL

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  Δημόσιας Διοίκησης

  dd@panteion.gr

  210. 920 – 1067, 1435

  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  topa@panteion.gr

  210. 920 – 1426, 1427

  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

  polhist@panteion>

  210. 920 – 1391, 1043

  Κοινωνικής Πολιτικής

  koinpol@panteion.gr

  210. 920 – 1036, 1381

  Κοινωνιολογίας

  sociology@panteion.gr

  210. 920 – 1454, 1456

  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  santhrop@panteion.gr

  210. 920 – 1406, 1048

  Ψυχολογίας

  psych@panteion.gr

  210. 920 – 1421, 1422

  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

  emme@panteion.gr

  210. 920 – 1431, 1428

  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

  des@panteion.gr

  210. 920 – 1389, 1392

   

  1. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, είναι η έκδοση Λογαριασμού Uregister
   • Ο κωδικός που θα έχει δοθεί από το σύστημα (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ) και ο κωδικός που θα ζητηθεί να εισάγετε εσείς (password), είναι οι τελικοί κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
   • Από τον κωδικό του συστήματος (Όνομα Χρήστη) προκύπτει και ο Αριθμός Μητρώου, απαραίτητο στοιχείο για τη φοιτητική σας πορεία
    • Τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο Κωδικός του Τμήματος
    • Τα υπόλοιπα οκτώ ψηφία είναι ο Αριθμός Μητρώου σας
  1. Παροχή Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) στους προπτυχιακούς φοιτητές

  Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση από τους προπτυχιακούς φοιτητές των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείο το οποίο είναι της μορφής @edu.panteion.gr,  για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες (όπως ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, επικοινωνία με τις Γραμματείες κλπ)

  1. Με τη χρήση του Λογαριασμού Uregister, θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Δηλώσεις Μαθημάτων: Ο φοιτητές εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιλέγουν στις ημερομηνίες που ορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται με τους περιορισμούς που ισχύουν για τα προαπαιτούμενα και για τα εξαρτώμενα μαθήματα. Οι φοιτητές που αμέλησαν ή δεν υπέβαλαν επιτυχώς ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου ούτε της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής προσέλθει και εξετασθεί, τότε ο βαθμός τού μη δηλωθέντος μαθήματος ακυρώνεται (άρθρο 46, Εσωτερικού Κανονισμού)
  • Ξένες Γλώσσες: Υποχρεωτική η επαρκής γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής Γλώσσας, για τη λήψη του πτυχίου. Η κατάθεση τίτλου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, το αργότερο, μέχρι και την εξεταστική στην οποία συμπληρώνονται οι λοιπές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για την κατάθεση τίτλων μετά τη λήξη της εξεταστικής, η ανακήρυξη πτυχιούχου πραγματοποιείται κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.
  • Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
  • Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦΟΙ) kefitmer@panteion.gr          
  • Παροχές
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του πανεπιστημίου

  ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 • 14
  Σεπ '23

  Παράταση εγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  header

  Αθήνα 14/9/2023

  Λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00μμ.

  Περισότετερες πληροφορίες στο σχετικό δελτίο τύπου.

   

 • 12
  Σεπ '23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός ΕΕ), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

  header

  Αθήνα 12/9/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός ΕΕ), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

   

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν

  Από Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου  έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

  Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται

  • οι εισακτέοι των ακαδημαϊκών ετών 2021-2022 και 2022-2023 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή

   

  Επισημαίνεται ότι οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας Β1, με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στο Τμήμα που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης Θητείας). Οι εν λόγω εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αμέσως μετά την απόκτηση του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία. Εάν ωστόσο αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δύνανται και πάλι να εγγραφούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

   

  Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Πανεπιστημίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

   

  Η εγγραφή θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως, συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη συνημμένη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ .

  Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή εναλλακτικά να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με Εταιρεία Ταχυμεταφοράς, με ημερομηνία αποστολής έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 στη Διεύθυνση

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136

  Τ.Κ. 17671

  ΤΜΗΜΑ …………………………………………

  1. Αίτηση Αρχικής Εγγραφής,
  2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
  3. Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας

  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται :

  • αν ο ένας εκ των γονέων του εισαγόμενου έχει ελληνική καταγωγή. Σε περίπτωση που οι εισαγόμενοι της περίπτωσης αυτής, κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για παρακολούθηση στο τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν κατά τον πρώτο χρόνο εισαγωγής τους να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση, εγγράφονται το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος,
  • αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

   

  Τα αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την αρ.233/2000 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για να γίνουν δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές, θα πρέπει να φέρουν στο πρωτότυπο την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή την Προξενική Θεώρηση, υποβάλλονται στη Διοίκηση σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου.

  Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

  Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

  Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αρθρ. 29 του ν. 4957/2022 (Α΄141)), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η απόφαση της Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Διοίκησης (παρ. 6 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 (Α΄141)) του Πανεπιστημίου κατά περίπτωση. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε δεσμεύεται η Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια ή Σχολές.

  Μετά την έγκριση της εγγραφής, θα ενημερωθείτε για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσετε προκειμένου να ξεκινήσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο.

   

  Στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων.

  ΤΜΗΜΑ

  EMAIL

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  Δημόσιας Διοίκησης

  dd@panteion.gr

  210. 920 – 1067, 1435

  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  topa@panteion.gr

  210. 920 – 1426, 1427

  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

  polhist@panteion>

  210. 920 – 1391, 1043

  Κοινωνικής Πολιτικής

  koinpol@panteion.gr

  210. 920 – 1036, 1381

  Κοινωνιολογίας

  sociology@panteion.gr

  210. 920 – 1454, 1456

  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  santhrop@panteion.gr

  210. 920 – 1406, 1048

  Ψυχολογίας

  psych@panteion.gr

  210. 920 – 1421, 1422

  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

  emme@panteion.gr

  210. 920 – 1431, 1428

  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

  des@panteion.gr

  210. 920 – 1389, 1392

   

   

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.