Νέα του τμήματος

Κατατάξεις Πτυχιούχων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

 

logoΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 Αθήνα, 26/06/2017

Κ α τ α τ ά ξ ε ι ς  Π τ υ χ ι ο ύ χ ω ν

ακαδ. ετους 2017-2018

                                                           

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  στη συνεδρίαση της 13.06.2017 και αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 15 του Ν. 3404/2005,
  • Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 6 παρ.10 του Ν. 4218/2013
  • Την ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β΄ 3185)
  • Το Φ2/63260/Β3/29.6.2007 Υ.Α. “Αντικατάσταση διατάξεων της υπ' αριθμ.Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υ.Α. “Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 Υ.Α. (Β' 1069) (Απαλλαγή από μαθήματα)

Αποφάσισε σε ότι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για το ακαδ. έτος 2017-2018, τα κατωτέρω:

Η κατάταξη των Πτυχιούχων θα γίνει μετά από εξετάσεις στα  ακόλουθα μαθήματα:

1.    Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  Ι

2.    Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης

3.    Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

 

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα Ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  Ι

«Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα», Συγγραφέας Thomas H. Eriksen, Εκδόσεις Κριτική

Β) Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης

«Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι», Adam Kuper, εκδόσεις Καστανιώτης

Γ) Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

«Η Κοινωνική Γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και υστερότοκοι στην Κάρπαθο», Συγγραφέας Μπερνάρ Βερνιέ, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

 

Ποσοστά – Κατηγορίες Κατατασσομένων

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και οι κάτοχοι  πτυχίων Ανωτέρων σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 130 εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (ΦΕΚ 815/τ.Β΄/14.3.2017, Υ.Α. Φ.253.1/40818/Α5),12%Χ130=16 κατατασσόμενοι. 

 

Δικαιολογητικά – Χρόνος Διενέργειας Εξετάσεων

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2017, κάθε Τρίτη  και Πέμπτη  και ώρα 10.00 – 13.00.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου  2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από τη Γραμματεία)

Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

- Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων σε Α.Ε.Ι.

             Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχουν οριστεί δύο βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογητής και έχει συγκροτηθεί επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, από το Δ.Σ. του Τμήματος.

            Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

             Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό της ταυτότητάς του.

            Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και σημειώνεται η παρουσία ή απουσία κάθε υποψήφιου κατά την εξέταση σε κάθε μάθημα.

            Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

            Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με την συνοδεία επιτηρητή.

            Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, βιβλίων, τετραδίων ή σημειωμάτων.

            Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

            Ο επιτηρητής αποκλείει από την εξέταση όποιον επιχειρεί να αντιγράψει ή να διευκολύνει άλλους στην αντιγραφή.

            Όποιος υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιτηρητών που αναφέρονται στην σωστή και αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων αποκλείεται συνολικά των εξετάσεων.

Στο γραπτό δοκίμιο οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται το κάθε γραπτό δοκίμιο.

            Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που έχει οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

            Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

            Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.

            Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. “Επιτρέπεται μόνο η συμπλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν, μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτηρίων εξετάσεων, από την κατηγορία υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστημίου. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την κατηγορία αυτή με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού των κατατάξεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 3404/05”

            Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του Δ.Σ. καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Απαλλαγή από μαθήματα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής”.

                                                                                                Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                                         Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα