ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ”

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Ο κατωτέρω Κανονισμός τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) της 07-11-2016 και ισχύει από το ακαδ. έτος 2015-2016.

Άρθρο 1

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας

 

Τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών καταρτίζουν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική” και συμφωνούν για τα παρακάτω:

1. Το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα υποστηρίζει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με υποδομές και χώρους διδασκαλίας στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

2. Το διδακτικό προσωπικό του ΔΠΜΣ αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού των συνεργαζόμενων και άλλων Τμημάτων που ειδικεύονται σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΔΠΜΣ.

3. Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΔΠΜΣ ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

4. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ αποτελείται από 7 μέλη. Το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα εκπροσωπείται από ένα έως δύο μέλη με διετή θητεία, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος πριν τη λήξη του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3685/2008.

5. Μέλη της ΕΔΕ ορίζονται κατά προτίμηση μέλη ΔΕΠ αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

6. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ακαδημαϊκού έτους, τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγουν με απλή ψηφοφορία τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το άθρο 2 του Ν.3685/2008. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει τη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/ριας και εκλέγεται με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

7. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ είναι τριμελής και απαρτίζεται από μέλη που συγχρόνως είναι και μέλη της ΕΔΕ. Η ΣΕ προεδρεύεται από τον/την Διευθυντή/τρια της ΕΔΕ. Η ΕΔΕ μπορεί να εξουσιοδοτεί τη ΣΕ να διεκπεραιώνει μέρος των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1. Το ΔΠΜΣ “Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική” ιδρύθηκε με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ 1180/τ. Β/19.06.2015) και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-1016 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

2. Στο ΔΠΜΣ συνεργάζονται τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

3. Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο “Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική”.

4. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, αντιστοίχως, με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). Διδακτορική διατριβή είναι δυνατό να εκπονηθεί και σε Τμήμα που δε διαθέτει Π.Μ.Σ., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008.

5. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να οργανώνουν τόσο αυτοδυνάμως όσο και σε συνεργασία με Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή και με αναγνωρισμένα ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διατμηματικά/Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ/ ΔΔΠΜΣ), αντιστοίχως.

Στην περίπτωση Διατμηματικών/Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 §1(β) του ανωτέρω νόμου Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) των Πανεπιστημίων, ή τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α'), η τελική έγκριση του ΔΠΜΣ γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του εκάστου Ιδρύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος έγκρισης αποτελεί η συνυποβολή έκθεσης αξιολόγησης των οικείων Τμημάτων, όπως προβλέπει ο Ν. 3374/2005.

6. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία των ΠΜΣ είναι: Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ)· η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), τις αρμοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο ΔΠΜΣ/ΔΔΠΜΣ, ασκεί η Ειδική Διατμηματική/Διϊδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ/ΕΔΔΕ)· η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008.

7. Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα από το οποίο προέρχεται ο/η εκάστοτε Διευθύντης/ρια του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 2, §δ, του Ν. 3685/2008.

8. Τα ΠΜΣ, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας τους, απαιτείται να αξιολογούνται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.

Άρθρο 3

Εισακτέοι στο ΔΠΜΣ “Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική” και τρόπος επιλογής τους

1. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί/ές

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού γίνονται δεκτοί/ές υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμο και αντίστοιχο.

 

2. Βαθμός πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

 

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές με απόφαση της ΕΔΕ υποψήφιοι/ες με μικρότερο βαθμό πτυχίου αν έχουν βαθμολογηθεί με «Λίαν Καλώς» στα μαθήματα ή στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο ερευνητικό έργο.

 

3. Γλώσσα

Οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η επάρκεια στην αγγλική ή άλλη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου επιπέδου όχι κατώτερου του Γ1/C1 (πολύ καλά) σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες φοιτητές/ριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

 

4. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κάθε έτος φοιτητών/ριών ορίζεται από την ΕΔΕ και δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι (20) συνολικά.

 

Εφόσον προβλέπεται, υποψήφιοι/ες που έχουν επιλεγεί από το ΙΚΥ για να λαβουν υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στα γνωστικό αντικείμενα του ΔΠΜΣ, γίνονται δεκτοί/ες καθ' υπέρβαση του αριθμού αυτού και εκτός διαδικασίας επιλογής.

 

5. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ. Α') καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών γίνεται αυτοτελώς από το ΔΠΜΣ και περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και προφορική εξέταση (συνέντευξη). Την ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών έχει η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, την οποία απαρτίζουν μέλη ΔΕΠ του ΔΠΜΣ που ορίζονται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

 

Ειδικότερα η επιλογή γίνεται ως εξής:

5.1. Αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μετά από σχετική προκύρηξη έναρξης λειτουργίας του ΔΠΜΣ που δημοσιοποιείται στον Τύπο και αναρτάται στους ιστότοπους του Ιδρύματος και των συνεργαζομένων Τμημάτων, οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στο ΔΠΜΣ “Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική” υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Η προκύρηξη ανανεώνεται κάθε χρόνο και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

  • Αίτηση υποψηφιότητας.
  • Πτυχίο και αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου, αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και γενικό βαθμό επίδοσης «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω), καθώς και το θέμα της πτυχιακής εργασίας, όπου αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιευμένο έργο ή ερευνητικές εργασίες, πέραν των εργασιών που απαιτούνται για τη διαδικασία εξέτασης συγκεκριμένων μαθημάτων.
  • «Αιτιολόγηση υποψηφιότητας» (PersonalStatement, περίπου 600 λέξεις): πρόκειται για κείμενο όπου ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.  
  • Δύο συστατικές επιστολές (από διδάσκοντες/ουσες ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου ή και εργοδότες/τριες).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας στην ξένη γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του παρόντος κανονισμού.

 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόμιμη βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

 

Βεβαίωση του ΙΚΥ περί υποτροφίας εσωτερικού, προκειμένου για υποψηφίους/ιες που εμπίπτουν στο άρθρο 3, παρ. 4 του παρόντος κανονισμού.

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ ορίζεται ετησίως κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΕ και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και των συνεργαζομένων Τμημάτων.

 

5.2. Επιλογή των εισακτέων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Επιλογής από την ΕΔΕ. Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα και δικαιολογητικά του/της υποψηφίου/ας. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος στις προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις (συνέντευξη) που διεξάγονται από την  Επιτροπή Επιλογής. Η ημερομηνία των προφορικών εξετάσεων ορίζεται ετησίως από την ΕΔΕ και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος, του ΔΠΜΣ και των συνεργαζομένων Τμημάτων.

 

Κατά την προφορική εισαγωγική εξέταση (συνέντευξη) διαπιστώνεται και αξιολογείται με συγκεκριμένη βαθμολογία η γενικότερη κατάρτιση στο αντικείμενο του ΔΠΜΣ σε συνάρτηση με την “αιτιολόγηση υποψηφιότητας” (personalstatement), η επιστημονική δραστηριότητα όπως προκύπτει από τον ατομικό φάκελλο (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, ακαδημαϊκές διακρίσεις κ.λπ.), όπως και η συνολική παρουσία του/της υποψηφίου/ας.

 

Η βαρύτητα των εξετάσεων στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: ατομικός φάκελος 50% και προφορική εισαγωγική εξέταση (συνέντευξη) 50%. Η βάση της βαθμολογίας ορίζεται το πέντε (5) με άριστα το δέκα (10), στην κάθε εξέταση. Με βάση το μέσο όρο βαθμολόγησης επιλέγονται οι πρώτοι/ες είκοσι (20) φοιτητές/τριες που πληρούν τη βάση του πέντε (5). Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο επιτυχόντα, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες/σασες ως υπεράριθμοι/ες. Τον πίνακα επιτυχόντων συνοδεύει ο πίνακας επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

 

Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι: τα κίνητρά τους για τη σπουδή του φύλου, οι επιδόσεις τους όπως προκύπτουν από τη βαθμολογία στο πτυχίο και στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, η τυχόν σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή δημιουργική τους εμπειρία, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η κριτική τους ικανότητα και στοιχεία της γενικότερης παιδείας τους που προσδιορίζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΔΠΜΣ. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση της ΕΔΕ μετά από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής.

 

Οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ες στο ΔΠΜΣ υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, εντός καθορισμένης προθεσμίας, την πρόθεσή τους να εγγραφούν (δήλωση αποδοχής) στο ΔΠΜΣ και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

'Αρθρο 4

Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος

1. Χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας υλοποιείται μέσα σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται και κατατίθεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης.

 

1.1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναστολής φοίτησης, επαρκώς αιτιολογημένη, στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αίτηση αναστολής μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος των μαθημάτων του α΄ και β΄ εξαμήνου. Με την αναστολή δίνεται η δυνατότητα ο/η φοιτητής/τρια να συμμετάσχει αποκλειστικά και μόνο στον επόμενο (ανακοινωμένο) κύκλο σπουδών ΔΠΜΣ, εντασσόμενος/η στο αντίστοιχο εξάμηνο στο οποίο ζητήθηκε η αναστολή φοίτησης.  Επί των αιτημάτων αναστολής και της διάρκειάς της αποφασίζει η ΕΔΕ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

1.2. Η διαγραφή φοιτητή/ριας από το ΔΠΜΣ πραγματοποιείται μετά από εισήγηση της ΕΔΕ, η οποία διαπιστώνει ότι συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Η απόφαση λαμβάνεται από την ΕΔΕ και κοινοποιείται στον/ην ενδιαφερόμενο/η με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΔΠΜΣ.

 

2. Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης

Τα μαθήματα αρχίζουν με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

 

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου και η διεξαγωγή τυχόν πρόσθετων σεμιναρίων αποφασίζονται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Με πρόταση των διδασκόντων/ουσών του ΔΠΜΣ και έγκριση από την ΕΔΕ είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων. Η έναρξη και λήξη των μαθημάτων κατά εξάμηνο, οι δηλώσεις των μαθημάτων και η εξεταστική περίοδος του ΔΠΜΣ αποφασίζονται από την ΕΔΕ και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα καλύπτονται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου που ειδικεύονται σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα, ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο ΔΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/διδασκουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α'). Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΔΠΜΣ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Η ανάθεση του διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων ή σε άλλα πρόσωπα που προβλέπονται από το νόμο αποφασίζεται από την ΕΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του ΔΠΜΣ.

 

3. Οργάνωση της διδασκαλίας

Τα μαθήματα, η διδασκαλία και η κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:

 

3.1. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τ­ριες του ΔΠΜΣ εξετάζονται σε οκτώ (8) συνολικά μαθήματα, επιλέγοντας τέσσερα (4) από τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο μαθήματα.

 

 

Α' Εξάμηνο

Μαθήματα

ECTS

Φύλο, Λόγος, Εξουσία

7.5

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

7.5

Φύλο και Βιοπολιτική: Θεωρίες για το Υποκείμενο και την Εξουσία

7.5

Φεμινιστική Θεωρία

7.5

Φύλο, Διεθνικότητα, Ιδιότητα του Πολίτη

7.5

Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις

7.5

Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ευρώπη: Πολιτισμική Ετερότητα, Φύλο και Πολιτική

7.5

Ανθρωπολογία της Υγείας και του Σώματος

7.5

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα

ECTS

Φύλο και Πολιτισμός

7.5

Πολιτική της Ετερότητας

7.5

Φεμινιστική Έρευνα και Αφηγηματική Ανάλυση

7.5

Φύλο και Αγορά Εργασίας

7.5

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

7.5

Το Φύλο στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και Πράξη

7.5

Φύλο και Διεθνείς Συγκρούσεις

7.5

Η Θεωρία ως Πρακτική: Σχεδιασμός Έρευνας

7.5

 

 

3.2. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και η υποστήριξή της γίνεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. Η ΕΔΕ ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέποντα/ουσα και δύο άλλους/ες διδάσκοντες/ουσες ή/και ερευνητές/τριες που μαζί με τον/την επιβλέποντα/ουσα συγκροτούν την τριμελή εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, άρθρο 5, παρ. 4. Επιβλέπων/ουσα της διπλωματικής μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και όχι μόνο οι διδάσκοντες/ουσες στο ΔΠΜΣ. Σε κάθε επιβλέποντα/ουσα δεν μπορεί να ανατεθεί κατ' έτος η επίβλεψη περισσότερων των δύο (2) διπλωματικών εργασιών.

 

3.3. Η διδασκαλία στο ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που καταρτίζεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ριας του ΔΠΜΣ. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα μαθημάτων δημοσιοποιείται με την ευθύνη της αρμόδιας Γραμματείας.

 

3.4. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτά και μισή (7.5) μονάδες ECTS (8 μαθήματα x 7.5 ECTS = 60 ECTS). H διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Γενικό σύνολο για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος: 90 ECTS.

 

3.5. Εκτός από τα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ένα (1) μάθημα ανά έτος από τα μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα ΠΜΣ του Παντείου Πανεπιστημίου μετά από έγκριση της ΕΔΕ. Το μάθημα από άλλο ΠΜΣ που επιλέγουν οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ και όταν ενσωματωθεί σε αυτά θα χρεώνεται με τις ίδιες πιστωτικές μονάδες που έχουν και τα άλλα μαθήματα του Προγράμματος.

 

3.6. Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τηρείται αρχείο με την ατομική μερίδα για κάθε φοιτητή/τρια, όπου καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες του/της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πορεία των σπουδών του/της. Στο τέλος κάθε εξαμήνου η Γραμματεία ενημερώνει τον/την Διευθυντή/ρια του ΔΠΜΣ για την πρόοδο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων

1. Αξιολόγηση μαθημάτων

1.1. Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο και οκτώ (8) μαθήματα συνολικά, όπως θα εξειδικεύονται κατ' έτος στον Οδηγό Σπουδών.

 

1.2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία σε παραπάνω από δύο (2) διαλέξεις μαθημάτων επισύρει, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, τη διαγραφή από το ΔΠΜΣ.

 

1.3. Στο τέλος του κάθε εξαμήνου γίνεται εξέταση όλων των προσφερόμενων σε αυτό μαθημάτων. Επαναληπτικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων γίνονται τον Σεπτέμβριο. Στη βαθμολογία του κάθε μαθήματος μπορεί να συνυπολογίζονται εργασίες ή άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του/της υπεύθυνου/ης. Προβιβάσιμος βαθμός για τα μαθήματα του ΔΠΜΣ είναι το πέντε (5).

 

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών/τριών του ΔΠΜΣ για τα μαθήματα του Α΄και Β΄ εξαμήνου επιλέγεται από τον/την υπεύθυνο/η του μαθήματος. Επιτρέπεται η επανεξέταση στην περίοδο του Σεπτεμβρίου έως δύο (2) μαθημάτων – ένα (1) ανά εξάμηνο - στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει αποτύχει. Ο τρόπος επανεξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η του μαθήματος.

 

1.4. Ο/η φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητά του/της και διαγράφεται από το ΔΠΜΣ μετά από απόφαση της ΕΔΕ, εφόσον δεν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του Α' και Β' εξαμήνου μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή δεν προσέλθει σε αυτή. Σε περίπτωση παράβασης των πνευματικών δικαιωμάτων (λογοκλοπή), ο/η φοιτητής/τια διαγράφεται μετά από εισήγηση του/της υπεύθυνου/ης του μαθήματος και με απόφαση της ΕΔΕ.

 

Η μη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις ή η εκπρόθεσμη υποβολή εργασιών δεν επιτρέπονται παρά μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας πιστοποιούμενος από Δημόσιο Νοσοκομείο. Στις περιπτώσεις αυτές δίδεται σχετική άδεια από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, κατόπιν συνεννόησης με τους/τις υπεύθυνους/ες των υπό εξέταση μαθημάτων.

 

1.5. Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται να δηλώνει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και ημερομηνίες υποβολής που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Το ίδιο ισχύει και για το εξάμηνο που αφορά τη δήλωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

 

1.6. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλει αίτηση επιλογής μαθημάτων, διαγράφεται από το ΔΠΜΣ μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ριας του Προγράμματος Σπουδών και απόφαση της ΕΔΕ. Οι αλλαγές δήλωσης μαθημάτων μετά τη δεύτερη βδομάδα μαθημάτων δεν επιτρέπονται.

 

2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

2.1. Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η έκταση της οποίας θα φθάνει τουλάχιστον τις 20.000 λέξεις και δε θα ξεπερνά τις 25.000 λέξεις (εκτός παραρτημάτων και βιβλιογραφίας). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα.

 

2.2. Κάθε φοιτητής/τρια υποβάλλει το αργότερο πριν από το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού (Β') εξαμήνου γραπτή πρόταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με ένα μέλος ΔΕΠ που ορίζεται ως επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια. Το θέμα της εργασίας εγκρίνεται από την ΕΔΕ και πρέπει να είναι εξειδικευμένο και πρωτότυπο, ώστε να επιτρέπει τη σύνταξη ερευνητικής μελέτης που να αποδεικνύει ότι ο/η φοιτητής/ρια έχει επαρκή γνώση και κριτική αντίληψη των ζητημάτων της ερευνητικής περιοχής στην οποία αναφέρεται το θέμα του.

 

Με τον ορισμό του/της επιβλέποντα/ουσας της διπλωματικής από την ΕΔΕ οριστικοποιείται και ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας. Για τροποποίηση ή αλλαγή του τίτλου ή του θέματος της διπλωματικής απαιτείται αίτηση του φοιτητή/τριας και του/της επιβλέποντα/ουσας στον/στην Διευθυντή/ρια, ο/η οποίος/α αποφασίζει αν πρόκειται για απλή τροποποίηση του τίτλου, οπότε μπορεί να δώσει ο/η ίδιος/α την άδεια για την τροποποίηση, ή για αλλαγή θέματος, οπότε αναπέμπει την απόφαση στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

 

2.3. Σύμφωνα με το Ν. 3685/16-7-2008, άρθρο 5, παρ. 4 η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

 

2.4. Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών γίνεται κατά την εξεταστική περίοδο του Γ΄ εξαμήνου. Οι προς υποστήριξη διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ σε πέντε (5) έντυπα αντίτυπα το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από έγκριση της ΕΔΕ μπορεί να επιτραπεί η παράταση της υποστήριξης έως και την επόμενη εξεταστική περίοδο του ίδιου έτους. Κατά συνέπεια, η τελική ημερομηνία υποβολής  της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31η Μαΐου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους του ΔΠΜΣ.

 

Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών είναι προφορική και γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ή και άλλων ενδιαφερόμενων (ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες).

 

2.5. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολόγησης που το κάθε μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αξιολόγησε την εργασία (ως γραπτή δοκιμασία και ως προφορική υποστήριξη).

 

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορούν να υποδείξουν διορθώσεις που ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να ενσωματώσει στην εργασία εντός του επόμενου ενός μήνα από την υποστήριξη. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διόρθωσης γίνεται από τον/ην επιβλέποντα/ουσα.

 

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Το ΜΔΕ απονέμεται στους/τις φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα προβλεπόμενα μαθήματα και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται ως σταθμικός μέσος όρος του 60% της μέσης βαθμολογίας των μαθημάτων όλων των εξαμήνων (Α΄+Β') και του 40% του βαθμού που απονέμεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή στην διπλωματική εργασία του/της υποψηφίου/φίας.

 

Ο βαθμός που απονέμεται είναι Άριστα: 8,5-10, Λίαν Καλώς: 8,49 έως 6,50 και Καλώς: 6,49 έως 5. Αν η προφορική υποστήριξη ή το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά για να δοθεί προβιβάσιμος βαθμός (5 και άνω), ο/η υποψήφιος/α επανέρχεται για εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση που και πάλι δεν χορηγείται προβιβάσιμος βαθμός, ο/η φοιτητής/ρια απορρίπτεται και διαγράφεται από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς να του/της αποδοθεί κανένας τίτλος σπουδών.

 

Εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υποχρεώσεις του, μπορεί να ζητήσει από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποδίδεται στους αποφοίτους σε ειδική τελετή ορκωμοσίας.

 

Στους/στις φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ χορηγείται, μετά από αίτησή τους, βεβαίωση στην οποία εμφαίνεται η αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα που επέλεξαν και στην μεταπτυχιακή εργασία, όπως και η τυχόν παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων του ΔΠΜΣ.

 

Σε όσους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες συμμετείχαν ανελλιπώς στο Πρόγραμμα αλλά δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος.

 

Άρθρο 6

Σπουδές διδακτορικού διπλώματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, όσοι/ες από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν με αίτησή τους την πρόθεσή τους να συνεχίσουν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα συνεργαζόμενα και άλλα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου. Η υποβολή της αίτησης, η αξιολόγηση για την αποδοχή της και οι διαδικασίες για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των αντίστοιχων Τμημάτων.

 

Άρθρο 7

Κόστος λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ χρησιμοποιεί τη δική του υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζομένων Τμημάτων και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος προέρχεται από:

α. τον τακτικό προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου, εφόσον διατίθεται

β. δημόσιες επενδύσεις

γ. χορηγίες, δωρεές, έσοδα από πιθανά ερευνητικά προγράμματα.

 

Άρθρο 9

Οδηγός σπουδών και περιεχόμενο του

Κάθε ακαδημαϊκό έτος δημοσιεύεται και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και των συνεργαζομένων Τμημάτων ο Οδηγός Σπουδών του ΔΠΜΣ. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

'Αρθρο 10

'Εναρξη ισχύος

Ο κανονισμός αυτός στην παρούσα μορφή του ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.