Το μάθημα Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλ. και ώρα 11:00 - 14:00 για λόγους ανωτέρας βίας.    

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί  μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.

 

Ο Διδάσκων:
 
 Γ. Τσιμουρής